VA-ingenjör

Yh-program 2 år 420 Yh-poäng
Göteborg
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan
Utbildningsledare: Jenny Hennecke jenny@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se

Planering, drift och underhåll av våra vattensystem

Den mest kompletta utbildningen till VA-ingenjör som finns i Göteborgsregionen! Efter examen är du expert på allt från planering och genomförande till underhåll av hållbara VA-system och anläggningar.

Vatten och avlopp (VA) är kärnan i vår infrastruktur och en bransch som konstant växer. Efter examen är du expert på att planera, utföra samt identifiera lösningar för effektiva och hållbara VA-anläggningar. 

Skapa hållbara lösningar

Som VA-ingenjör ansvarar du för vattenförsörjningen och ser till att det finns rent vatten. Eftersom människor är så beroende av vatten är VA-ingenjör ett av det allra viktigaste jobben som finns. Du kan arbeta med nyproduktion eller ombyggnation och skapa modeller och ritningar för vatten och avlopp.

Du planerar, utför samt identifierar lösningar för effektiva och hållbara VA-anläggningar. Arbetet är varierande. Du kan sitta och planera inne på kontoret ena dagen och vara ute och inspektera den andra.

Den bredaste utbildningen inom VA i Göteborgsregionen

Utbildningen ger dig kompetens att beräkna, projektera och dimensionera stora och små VA-anläggningar samt att göra underhållsplanering. Kort sagt du får både teoretisk och praktisk kunskap om både små och stora VA-system. Ett av de absolut viktigaste och roligaste jobben som finns. Utan rent vatten blir det problematiskt att leva för alla arter. Det här är den bredaste utbildningen till VA-ingenjör som idag finns i Göteborgsregionen.

Framtidsutsikter

Det saknas många VA-ingenjörer i Sverige och det är lätt att få jobb efter examen. VA-ingenjörer kan arbeta inom offentliga eller privata sektorer, inklusive kommuner, konsultfirmor, entreprenörsföretag och tillverkare av VA-utrustning.

Man kan jobba på entreprenad, alltså ute på bygget eller på projektsidan, där man sitter inne och planerar. Johan da Rosa Jansson, VA-ingenjör

Vad lär man sig?

Utbildningen ger dig kompetens att beräkna, projektera och dimensionera stora och små VA-anläggningar samt att göra underhållsplanering m.m.

En VA-ingenjörs arbetsuppgifter kan exempelvis vara att:

 • Utföra behovsanalyser och bedömningar av VA-system
 • Planera och dimensionera VA-system
 • Upprätta ritningar, tekniska beskrivningar och kostnadsberäkningar
 • Säkerställa att VA-systemen uppfyller relevanta myndighetskrav och standarder
 • Samordna arbetet med entreprenörer och andra specialister
 • Delta i projektledning och övervaka arbetet på plats
 • Utvärdera och optimera VA-systems prestanda, inklusive energieffektivitet och miljöpåverkan

Utbildningen sker på plats i Göteborg

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum i Göteborg. Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.

Enormt behov av VA-ingenjörer

Sverige behöver förnya och bygga ut vattensystemen och efterfrågan på välutbildade VA-ingenjörer är skyhög. Vatten och Avlopp är en sektor som tampas med utmaningar på flera fronter varav personalbrist är en av dem.

”VA-sektorn skriker efter kompetens”, skriver Svenskt Vatten i sin Omvärldsanalys. Det beror på att pensionsavgångarna fortsätter och nyrekryteringen räcker inte till. Samtidigt ökar kompetenskraven. Det räcker inte längre med bara VA-kompetens. Det krävs också ekonomisk, juridisk, eller ekologisk kunskap samt en genuin förståelse för kunder och kundbemötande.

Lön

Lönen kan variera beroende på vilket bolag du arbetar. Tidningen Vision har gjort en lönekartläggning för de flesta ingenjörsyrkena i alla Sveriges kommuner och regioner. Läs mer här

YH-programmet ger dig kompetens att arbeta med

 • material- och metodkunskap kopplat till VA
 • olika anläggningstekniska metoder
 • VA-ledningsnät, självfallsystem och LTA stationer
 • VA-system på ett hållbart och miljömässigt sätt
 • branschenlig VA-projektering, VA-system
 • ett projekt i sin helhet, från idé till resultat och uppföljningsfas
 • digitala verktyg som är standard inom VA
 • projekt som uppfyller aktuell lagstiftning

Bakom utbildningen står bland annat

Svenskt Vatten, Ramböll, Essunga kommun, Geosigma/Rejlers, Kungälvs kommun, Lerums kommun, Mölndals stad, Tjörns kommun, Lilla Edet, Norvatek, Härryda Vatten och Avfall AB, Atkins, Trollhättans Energi, Gryaab AB, Göteborg Kretslopp och vatten.

Yrkesroller efter examen

 • Abonnentingenjör, vatten och avlopp
 • Drifttekniker, vattenverk
 • VA-ingenjör
 • Anslutningsingenjör
 • Projektingenjör VA
 • Driftingenjör VA
 • Drifttekniker VA
 • VA-projektör

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

YH-utbildningen VA-ingengör är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Alva Kalm har jobbat som VA-ingenjör i tre år, så här ser hon på yrket.

Christer tycker VA-ingengör är ett fritt och omväxlande jobb

Här kan du läsa om hur det är att jobba som VA-ingenjör

Innehåll

VA-ingenjör

420 Yh-poäng

Anläggning och utförandemetoder

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och kompetenser om hur samhällets infrastruktur planeras, projekteras och utförs. Målet är att det studerande ska utrustas med kunskaper, färdigheter och kompetenser för att arbeta med markbyggnation, schakt, fyllning och markförstärkningar.

Arbets- och projektledning

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper om hur man planerar och leder ett VA-projekt genom affärsprocessens alla faser samt kunna ta del av utvecklingsfrågor inom området.

Arbetsmiljö

20p / 4v

Syftet med kursen är att den studerande ska medvetandegöras om betydelsen av en korrekt arbetsmiljö. Syftet är också att introducera olika lagar och regler som reglerar arbetsmiljön i branschen.

Branschjuridik

25p / 5v

Syftet med kursen är att den studerande ska få specialiserade kunskaper inom branschrelaterad juridik och entreprenadjuridik samt få förståelse för utvecklings- och hållbarhetsfrågor inom området.

Digitalisering och it-system

20p / 4v

Syftet med kursen är att introducera de studerande till de digitala verktygen som används inom VA-branschen. Målet med kursen är att studenterna ska kunna använda itsystem som används inom VA-branschen och tolka data.

Dimensionering och uppbyggnad av VA system

25p / 5v

Syftet med kursen är att ge de studerande en hög förståelse för dimensionering och uppbyggnad av VA-system. Målet är att den studerande utvecklar breda kunskaper inom dimensionering, konstruktion och utformning av vatten-, spillvatten samt dagvattensystem.

Drift, underhåll och styrning

25p / 5v

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla en gedigen kunskapsbas inom metodiskt och kontinuerligt underhålls- och driftrelaterat arbete. Målet är att de studerande får specialiserade kunskaper i underhållsplanering av VA-ledningsnät och förmåga att upprätta underhållsplaner för vatten och avlopp på ett miljömässigt korrekt sätt.

Examensarbete

20p / 4v

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Ledningssystem

25p / 5v

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om produktionsmetoder och material kopplat till olika VA-system. Målet är att de studeranden kunna ta ställning till materialval samt kunna redogöra för olika ledningskompletteringar.

LIA - Lärande i arbete 1

40p / 8v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktiskt kompetens inom arbete med projektutformning, projektledning samt övervakning av VA-anläggningar.

LIA - Lärande i arbete 2

40p / 8v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som VA-ingenjör. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktiskt kompetens inom arbete med projektutformning, projektledning samt övervakning av VA-anläggningar.

LIA - Lärande i arbete 3

60p / 12v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som VA-ingenjör. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktiskt kompetens inom arbete med projektutformning, projektledning samt övervakning av VA-anläggningar.

Samhällsplanering och hållbarhet

20p / 4v

Syftet med kursen är att de studerande ska få en översiktlig kunskap i den kommunala planprocessen och få förståelse för tillämpning av kommunal VA-planering utifrån gällande lagstiftning. De ska också få en fördjupad förståelse för miljö och hållbarhetsfrågor som rör VA.

VA-projektering

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande ska få färdigheter i att producera modeller och ritningar inom olika VA-projekt och ta fram handlingar så som system-, bygglov- och bygghandlingar som underlag för BIM-samordning.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för VA-ingenjör

 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterade kunskaper
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Terminstider
År 2023-2025

Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-05-16     18          90

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-05-15   18                  90

LIA-perioder
År 2023-2025    
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-29   2024-06-21       8                40
2024-10-21   2024-12-13       8                40
2025-02-24   2025-05-16     12               60

Ansökan

Frågor: antagning@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata