Integritetspolicy

John Ericsson Institutet
https://jei.se/

John Ericsson Institutet är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter inom hela organisationens verksamhet.

Vi värnar om våra besökares integritet och det är viktigt för oss att du känner sig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Dina personuppgifter alltid är väl skyddade hos oss och vi följer rådande lagar.

I denna policy beskrivs varför vi behandlar personuppgifter inom vår verksamhet och hur vi gör det. Vi beskriver även hur man gör för att ta reda på vilka av ens egna personuppgifterna som samlats in, vilket rättsligt stöd som står bakom insamlingen, samt hur man begär radering av uppgifterna i fråga.

LAGEN

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

INOM VILKA SITUATIONER GÄLLER DENNA POLICY

Denna policy inkluderar uppgifter vi samlar in när någon:

• köper någon av våra tjänster
• deltar i någon av våra utbildningar
• deltar i något av våra informationsmöten
• registrerar sig för en digital prenumeration
• registrerar sig vid någon av våra digitala plattformar
• anmäler sig till något av våra event
• deltar i någon av våra tävlingar
• kontaktar vår kundservice
Vi tar inget juridiskt ansvar för de webbplatser från tredje part man via länk når från vår hemsida och hänvisar direkt till dessa för frågor om deras behandling av personuppgifter.

VARFÖR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

Vi samlar in personuppgifter för att tillhandahålla god service utifrån våra användares och kunders preferenser och beteenden. Det innebär exempelvis insamling för:

• utveckling av personligt anpassade tjänster
• kontroll av att tjänsterna används i enlighet med gällande lagar
• kommunikation med våra användare och kunder
• administration av våra utbildningar och service
• skydd av våra kunders säkerhet
• verkställande av våra avtal
• ändamål i marknadsföringssyfte

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER?

En del av personuppgifterna samlar vi in via digitala formulär, exempelvis vid köp av tjänst eller registrering av vårt nyhetsbrev på vår webbplats eller ansökan via yh-antagning.se. Andra personuppgifter lagras via mailkorrespondens. Vi samlar även in uppgifter via fysiska formulär exempelvis under informationsträffar eller kundmöten.

Vi kan även komma att samla in personuppgifter från andra källor, exempelvis från en utbildningsdeltagare som anger beställare av en utbildning, referens för fakturering och sin chef/överordnad eller extern källa för registervård.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

För att få samla in personuppgifter måste det finnas en rättslig grund för insamlingen i fråga. Här följer en beskrivning av de rättsliga grunder som vår verksamhet lutar sig mot.

AVTAL

Ett avtal innebär en formell överenskommelse som godkänner insamling av personuppgifter mellan oss och en användare.

INTRESSEAVVÄGNING

Intresseavvägning är en rättslig grund som innebär att vi samlar in personuppgifter utifrån ett berättigat intresse från oss och personalen vars personuppgifter vi samlar in. Exempelvis kan vi samla in personuppgifter vid köp för att utveckla våra tjänster, beroende på att vi anser att det ligger i både vårt och våra konsumenters intresse att våra tjänster utvecklas.

RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla vissa personuppgifter i sin verksamhet.

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN AV ADMINISTRATIVA SKÄL

Våra kunders och användares för- och efternamn, e-postadresser, postadresser, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter. Rättslig grund: Avtal
Lösenord, personnummer och annan säkerhetsinformation för kontoåtkomst vid våra databaser. Rättslig grund: Intresseavvägning
Uppgifter som är nödvändiga för att kunna behandla våra kunders köp, vilket kan inkludera referens, betalningsmedlets nummer, säkerhetskod, bankkontonummer och personnummer. Rättslig grund: Rättsligt förpliktelse, avtal


PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN FÖR UTVECKLING AV TJÄNST

Uppgifter om våra kunders och användares beteende på våra plattformar, exempelvis vilka aktiviteter de anmäler sig för eller vilka köp de gör. Rättslig grund: Intresseavvägning.
Rapporter om felaktigheter eller förbättringar, vilket kan inkludera sökfrågor och mailkorrespondens. Rättslig grund: Intresseavvägning


PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN I MARKNADSFÖRINGSSYFTE

Uppgifter från personer som deltar i våra marknadsförings- och informationskampanjer, exempelvis i artiklar och filmer. Rättslig grund: Intresseavvägning, avtal
Uppgifter om våra kunders och användares köpprocess, exempelvis vilken information de laddar ner eller vilka event de anmäler sig för. Rättslig grund: Intresseavvägning, avtal
Uppgifter om formell beställare hos våra kunder, exempelvis kontaktuppgifter till den som beställt utbildningen och/eller kursdeltagarens chef. Rättslig grund: Intresseavvägning


PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN VID ANSÖKAN

Uppgifter för att identifiera den sökande och för att säkerställa att personen uppfyller eventuella krav på utbildning, exempelvis utbildningsintyg, betyg eller dokumentation som rör arbetslivserfarenhet. Rättslig grund: Avtal


PERSONUPPGIFTER VI DELAR TILL TREDJE PART

Vi delar personuppgifter om en svensk myndighet med rättsligt stöd begär ut uppgifterna i fråga. Vi delar även ut uppgifter till myndighet om vi själva anser oss kunna identifiera juridiska tveksamheter. Rättslig grund: Juridisk förpliktelse
När vi genomför transaktioner mellan oss och våra kunder delar vi personuppgifter med banker och andra finansiella aktörer för att säkerställa transaktionen i fråga, de får enligt lag inte använda sig av personuppgifterna i annat syfte än vad som framgår i denna policy. Rättslig grund: Juridisk förpliktelse


När vi utför våra utbildningstjänster kan vi behöva dela personuppgifter med leverantörer av utbildningssystem eller system för distansundervisning, exempelvis utbildningsdeltagarens namn och e-postadress. Rättslig grund: Avtal
Vi delar personuppgifter när vi anlitar andra aktörer för att granska och utveckla våra funktioner och tjänster, det kan exempelvis ske när vi ber ett marknadsundersökningsföretag granska hur våra kunder ser på service. Rättslig grund: Avtal


SÅ LÄNGE LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA

Vi sparar personuppgifter så länge vi anser att vi använder dem för de syften som de ursprungligen och uttryckligen samlades in för. När en personuppgift inte längre är aktuellt för dess ursprungliga syfte raderas den och vi har genomarbetade rutiner för att identifiera dessa fall. I regel sparar vi personuppgifter i som längst 24 månader efter insamlingen, såvida inte personen i fråga fortsätter interagera med oss eller det finns juridiska krav på fortsatt lagring.

Vill du inte längre få inbjudningar, nyhetsbrev eller marknadsföring från oss via e-post eller sms kan du när som helst motsäga dig detta – antingen genom att svara på meddelandet eller genom att klicka på länken längst ner i varje e-postutskick. Vid händelse av en sådan begäran upphör vi omedelbart med att behandla dina uppgifter i marknadsföringsändamål.

HUR TAR MAN REDA PÅ VILKA PERSONUPPGIFTER VI SAMLAT IN?

Alla vars personuppgifter finns lagrade hos oss har alltid rätten att begära ett registerutdrag på de insamlade uppgifterna vilket då sker kostnadsfritt och inom en månads tid. I de begärda dokumenten ska det framgå hur personuppgifterna samlades in och utifrån vilket specifikt syfte de nu används, även rättslig grund för insamlingen ska framgå. För att vi ska kunna godkänna en sådan begäran krävs att personen som begär ut uppgifterna tydligt kan identifiera sig, detta för att undvika att en person ska kunna begära ut någon annans personuppgifter.

Begäran skickas till: info@jei.se

HUR KAN MAN KORRIGERA DE INSAMLADE PERSONUPPGIFTERNA?

Vill man se att ens insamlade personuppgifterna som finns lagrade hos oss korrigeras eller uppdateras så har man alltid rätten att begära detta. Man kan även begära att behandlingen av ens insamlade personuppgifter begränsas. Utöver detta har man alltid rätten till dataportabilitet vilket innebär att man under vissa förutsättningar kan förflytta sina personuppgifter till en annan aktör. Här gäller samma rutiner som vid begäran av register av personuppgifter och därmed krävs tydlig identifiering från den sökande.

HUR MAN FÅR SINA PERSONUPPGIFTER RADERADE?

Vill man se radering av personuppgifter vi samlat in så krävs det att man kontaktar oss och formellt begär att avsluta avtalet eller samtycket om insamling av personuppgifter, när begäran godkänns så raderas personuppgifterna utan dröjsmål. Vi försöker alltid vara tillmötesgående vid begäran om radering av personuppgifter, men måste alltid motsätta oss radering om det finns juridiska krav på oss att lagra uppgifterna i fråga.

Begäran skickas till: info@jei.se

MYNDIGHET FÖR KONTROLL AV INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Om man motsätter sig insamlingen eller behandling av personuppgifter så är det den statliga myndigheten Datainspektionen man bör vända sig till. De tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas.

ÄNDRINGAR AV VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste uppdaterade versionen hittar du alltid på denna sida.

 

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /