Besiktningsman, bygg och fastighet

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Distans
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan
Utbildningsledare: Anthony Butsch anthony@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se

Kontrollera, analysera och bedöma

Det enda YH-programmet i Sverige som ger kunskaper och praktisk kompetens inom inspektion och besiktning av entreprenader och fastigheter. Behovet är enormt stort och förväntas bli ännu större om två år.

Vad gör en besiktningsman?

En besiktigare eller besiktningsman genomför kontroller av olika byggprojeket, nybyggen och renoveringar men kan också nsvara för att planera underhåll. Du ser till att projektet uppfyller gällande regler och lagar. Du granska och påvisar eventuella briser.

Efterfrågan på experter inom bygg- och fastighetsbesiktning

Bygg- och fastighetssektorn genomgår ständiga förändringar och kräver kompetenta besiktningsmän för att säkerställa att projekt uppfyller höga standarder och följer gällande regelverk. Detta skapar en stor efterfrågan på välutbildade besiktningsmän.

Specialiserad utbildning

YH-programmet är noggrant utformad för att täcka alla aspekter av bygg- och fastighetsbesiktning. Du kommer att lära dig om strukturer, installationer, energieffektivitet och andra viktiga områden som är avgörande för att bedöma och säkerställa kvaliteten på byggprojekt och fastigheter.

Lågkonjunktur?

Även under lågkonjunktur finns det behov av besiktningsmän. Det finns alltid  byggentreprenader och fastigheter som ska besiktigas men också besiktningsformer som inte påverkas av att det byggs mindre. Exempelvis garantibesiktning, statusbesiktning och underhållsplanering.

Praktisk erfarenhet

Genom praktiska övningar och projekt kommer du att tillämpa dina kunskaper i verkliga scenarier. Detta ger dig den erfarenhet och kompetens som behövs för att möta de utmaningar du kommer att ställas inför i yrkeslivet.

Det finns ett behov av fler besiktningsmän men framförallt behövs det fler tjejer till yrket. Jag hoppas att den här utbildningen kan bidra till att fler tjejer söker sig till branschen. Carl-Jonas Nordensved, Besiktningshuset.

Nätverksbyggande

Vår utbildning ger dig möjlighet att skapa viktiga kontakter inom branschen genom samarbete med företag och organisationer. Detta nätverk kan vara ovärderligt när det gäller att söka jobb och främja din yrkeskarriär.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du att vara rustad för en projektledande roll inom besiktning. Du kommer att ha kunskaper och färdigheter inom:

 • Specialiserad teoretisk och praktisk inspektion och bedömning av entreprenader och fastigheter.
 • Angränsande områden som byggnadsteknik, entreprenadjuridik, projektledning och underhållsplanering.
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk inspektion och bedömning.

Färdigheter efter avslutad utbildning

Du kommer att kunna planera, utföra och identifiera resurser för specialiserade arbetsuppgifter inom inspektion och bedömning. Dessutom kommer du att lösa sammansatta problem, kommunicera effektivt samt övervaka och slutföra projekt inom din yrkesroll.

Vi har ett 30-tal besiktningsmän och de är fullbokade i 3 år framöver. Så det finns ett jättestort behov. Cecilia  Cederloo, Marknadsområdeschef Hifab

Kurser och Innehåll

Under utbildningen kommer du att få en bred kunskap om olika former av besiktning, byggprocessen, byggteknik, discipliner och branschregler, ritningslära, samt mycket mer. En betydande del av utbildningen fokuserar på praktiska moment och erfarenhetsbaserat lärande.

Praktikperioder

Du gör praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. JEI finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. För att säkerställa LIA-platser på distansutbildningen kommer bland annat kontakter som täcker flera FA-regioner, att aktiveras.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan då få tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.
Så här går det till att söka YH–Flex

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp. Utbildningen är framtagen isamarbete med: Raksystems, AFRY, PE Teknik och Arkitektur, Hifab, WSP Sverige AB, Sefast, Intec Projektstyrning Stockholm, Sustend AB, Anticimex AB, MKB Fastighets AB, Frank i Mälardalen AB, Byggnadsundersökningar AB, Coordia Consult AB, Nabo, Ringh Projekt AB, Intec Syd AB, Byggföretagen, SBC, Sveriges Bostadsrättscentrum AB, Senska Besiktningshuset Intressenter AB, Besqab AB, OBM-Gruppen AB, Densia, Byggadministratör Peter Sörensen AB.

YH-utbildningen är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Utbildningen sker på distans

Utbildningen sker på distans med fyra fysiska träffar.

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkesroller efter examen

 • Besiktigare
 • Besiktningsman
 • Entreprenadbesiktningsman
 • Statusbesiktningsman
 • Underhållsplanerare
 • Överlåtelsebesiktningsman

Innehåll

Besiktningsman, bygg och fastighet

400 Yh-poäng

Besiktningsformer inom bygg och fastighet

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om olika former av besiktning inom bygg och fastighet. Den studerande ska utveckla kunskap om skillnaden mellan att besiktiga en byggentreprenad och att besiktiga en byggnads status, samt övergripande kunskaper om olika former av besiktningar.

Byggprocessen

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om hela byggprocessen från planering till färdigställande. Den studerande ska utveckla kunskaper om entreprenaden som genomförandeform, olika entreprenadformer, byggprojektets olika faser utifrån ett besiktningsperspektiv.

Byggteknik

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få specialiserade kunskaper inom byggteknik. Den studerande ska utveckla fördjupade kunskaper om olika typer av byggnadskonstruktioner och byggnatssätt. Vidare ska den studerande utveckla kunskaper om hållfasthetslära, mätteknik, byggnadstekniska installationer och energieffektivisering.

Discipliner och branschregler

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om olika discipliner vid besiktning inom bygg och fastighet (exempelvis bygg, VVS, tak, fasad, el, brand). Den studerande ska utveckla kunskaper om olika branschregler som används vid besiktning inom olika discipliner samt färdigheter i att hitta information om dessa.

Vidare ska den studerande utveckla kunskaper om olika referensverk (tex Hus AMA 21) samt normaliserade och standardiserade sätt att utföra besiktning på inom olika discipliner. De studerande ska under kursen utveckla färdigheter i att hitta information om olika standards (exempelvis från Besiktningsmannaboken när det gäller besiktning av småhus).

Examensarbete

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk inspektion och bedömning av entreprenader och fastigheter i syfte att utvärdera utförande, kvalitet, skick och säkerhet på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Introduktion till besiktning inom bygg och fastigheter

15p / 3v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om att arbeta som besiktningsman inom bygg och fastighet samt vad som förväntas av en besiktningsman. Den studerande ska utveckla kunskaper om vad rollen som besiktningsman innebär, vad ett professionellt förhållningssätt är, besiktningens olika steg, olika besiktningsformer (tex entreprenadbesiktning, statusbesiktning och överlåtelsebesiktning) samt exempel på olika discipliner (tex bygg, VVS, tak, fasad, el). Vidare ska den studerande utveckla kunskap om olika aktörer och certifieringar i branschen.

Kommunikation och professionellt förhållningssätt

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om kommunikation samt färdigheter i att tillämpa ett professionellt förhållningssätt. Den studerande ska utveckla kunskaper om att inta en oberoende ställning samt att kunna kommunicera med olika typer av aktörer tex entreprenörer och beställare.

Vidare ska den studerande utveckla kunskaper om konfliktlösning samt en förståelse för vilka konsekvenser olika beslut kan leda till (exempelvis att en entreprenör går i konkurs) och vikten av att våga ta svåra beslut i yrkesrollen som Besiktningsman inom bygg och fastigheter.

Kompetensportfölj och hållbarhet

10p / 2v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en allmänkunskap om arbete med hållbarhetsfrågor och värdegrund inom branschen och faktorer som påverkar. Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling inom LIA, skola och kommande arbete.

Lagstiftning, bestämmelser och avtal i rollen som besiktningsman

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om förordningar och regelverk, rådande nomenklatur, begrepp och avtal, som är kopplade till byggentreprenader och fastigheter, samt vad detta får för konsekvenser för besiktning av en entreprenad eller en fastighet. Vidare ska den studerande utveckla kunskaper om vilka ansvarsgränser som finns samt färdigheter i att ingå, tillämpa och tolka avtal samt hur man reglerar ändringar och tilläggsarbeten i ett kontrakt.

Lia 1

50p / 10v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Besiktningsman / Besiktigare. Den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom inspektion och bedömning av entreprenader och fastigheter i syfte att utvärdera utförande, kvalitet, skick och säkerhet. Den studerande ska utveckla och fördjupa de färdigheter och kompetenser som hen erhållit från kurserna fram till LIA1.

Lia 2

70p / 14v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Besiktningsman / Besiktigare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom inspektion och bedömning av entreprenader och fastigheter i syfte att utvärdera utförande, kvalitet, skick och säkerhet.

På LIA2 ska den studerande utveckla och fördjupa de färdigheter och kompetenser som hen erhållit dels från LIA1 dels från resterande kurser i programmet.

Materiallära

20p / 4v

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om olika material och materialval i en byggproduktion.

Den studerande ska utveckla kunskaper om olika egenskaper hos material samt olika materials tekniska livslängd. Vidare ska den studerande utveckla kunskaper om olika materialval och grunder i ett hållbart byggande.

Riskkonstruktioner och vanliga fel

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en grundläggande kunskap om riskkonstruktioner samt vanliga fel vid besiktning av entreprenader och en byggnads status. Den studerande ska utveckla kunskaper om riskkonstruktioner som exempelvis uppreglade golv i källare, utreglade väggar i källare samt krypgrunder. Vidare ger kursen kunskaper om vanliga fel som hindrar godkännande av en entreprenad samt viktiga aspekter att ha i åtanke vid besiktning av en byggnads status.

Ritningslära

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om ritningslära. Den studerande ska utveckla kunskaper om, och färdighet i, hur man läser och tolkar ritningar och beskrivningar för att kunna föreslå tekniska lösningar.

Samordning av ett besiktningsteam

25p / 5v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred kunskap om rollen som huvudbesiktningsman samt fördjupad kunskap om hur ett besiktningsprojekt styrs och administreras enligt uppsatt tidplan. Den studerande ska utveckla kunskaper och färdigheter om projektstyrning och organisation samt ledarskapets betydelse för att skapa en arbetsplats som kännetecknas av medarbetarnas engagemang, motivation och arbetsglädje.

Vidare ska den studerande utveckla kunskap om och förståelse för hur man organiserar och leder projekt i större och mindre organisationer. Den studerande ska också utveckla färdigheter i att kunna samordna, övervaka och arbetsleda ett besiktningsteam från start till mål med hänsyn till KMAbestämmelser och projektets ekonomi.

Underhållsplanering

15p / 3v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en grundläggande kunskap om underhållsplanering. Den studerande ska utveckla kunskaper om den typ av besiktning som utförs inför framtagandet av en underhållsplan samt färdigheter i att bygga upp en underhållsplan.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Yrkeserfarenhet

2 år heltid. Erfarenhet från arbete i byggnadsteknisk roll vid byggproduktion. Ska styrkas med intyg

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Upplägg

Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 400 Yh-poäng
Längd: 2 år
Terminsstart: 26 augusti 2024

Utbildningen bedrivs på distans.

Programmet är noga utformat för att uppfylla arbetslivets krav på specialiserad yrkeskompetens inom inspektion och bedömning. Utbildningen sträcker sig över tre utbildningspass per vecka, varvat med inspelade föreläsningar, gruppdiskussioner och självstudie. Fysiska träffar inkluderar fyra tillfällen.

Distansupplägget

15 timmar/ vecka. 2 heldagar och 1 halvdagsundervisning på distans

Undervisningen kommer även bestå av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)
  LIA (Lärande i arbete)

John Ericsson Institutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Terminstider/LIA

Terminstider

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-24   15                  75

YH-Flex

YH-Flex vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program (ca 50 %). Genom att du får tillgodoräkna dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Kostnadsfritt
Alla YH-Flexplatser på vår skola är kostnadsfria. Eventuella kostnader för studielitteratur kan förekomma.

CSN?
Ja. Våra långa YH-program och korta YH-kurser berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). OBS. Du får bara CSN för de kurser som du läser, inte för de du får tillgodoräkna dig.

Omställningsstudiestöd?
Du kan självklart ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp) dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till att ansöka om Omställningsstudiestödet. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Lärare och föreläsare?
Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningarnas ledningsgrupper.

LIA-praktik?
I de långa YH-programmen ingår cirka 30 procent praktik på branschföretag. Där får du omsätta dina kunskaper i verkligheten. Har du jobbat länge i branschen och uppfyller det du ska lära dig på dina praktikperioder kan du få tillgodoräkna dig praktiken och slipper genomföra den. Men det är en fantastisk möjlighet att få nya kontakter och bredda ditt branschnätverk. Majoriteten av våra studenter får jobberbjudanden på sina praktikperioder.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt?
Skicka dina frågor och funderingar till yh-flex@elevera.org

Så här går det till att ansöka om en YH-Flexplats Distans

 1. Fyll i en kompetenskartläggning. Du hittar den här under. Hittar du inte din utbildning så finns det tyvärr inga YH-Flexplatser på den. Fyll i kartläggningen noga och klicka på klar/skicka in.
 2. Därefter, om du anses ha betydande kunskaper som motsvarar ungefär 50 procent av hela utbildningen, får du besked om du kan söka YH-Flexplats. Det gör du genom att klicka på knappen Ansök här, på utbildningens sida. tänk på att du måste kunna styrka uppgifterna i kompetenskartläggningen med relevanta intyg och betyg.
 3. Det kan också vara så att våra utbildningsledare kontaktar dig för validering, dvs genomgång, bedömning och vilka kurser du behöver komplettera med för att få en fullständig examen.
 4. Har du för få kurser som du kan tillgodoräkna så uppmanas du att lämna in en Sen anmälan om din utbildning fortfarande är öppen.

Kompetenskartläggning

Till kompetenskartläggning för Besiktningsman, bygg och fastighet


 

Ansökan

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata