Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

Yh-program 1,5 år 330 Yh-poäng
Distans
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--03-05-2024
Utbildningsledare: David Sitwell dave@medieinstitutet.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se

En rolig nyckelposition

Ett varierande yrke där du bland annat ansvarar för att behandla ansökningar om bygglov och säkerställer att byggnadsprojekt följer lagar och regler. Du fungerar också som rådgivare och bollplank för allmänheten i samband med planering av byggen.

Vad gör en Bygglovshandläggare ?

En Bygglovshandläggare eller Byggnadsinspektör som det ibland kallas är en viktig nyckelperson. Ditt arbete innefattar att behandla ansökningar om bygglov och marklov, säkerställa att byggnadsprojekt följer lagar och ge råd samt vägledning. Du kommer även att granska ritningar, utöva tillsyn på byggarbetsplatser och fatta beslut om kontrollplaner. Arbetsuppgifterna kan utföras både självständigt och i team, och du kommer att ha regelbunden kontakt med olika människor.

Hela Sverige ropar efter denna typ av kompetens och konkurrensen är hård om alla som har någon form av adekvat utbildning, Anna Klahr, Bygglovschef Jönköpings kommun.

Stor efterfrågan

Efterfrågan på Bygglovshandläggare är stor. Nio av tio kommuner har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Automatisering av arbetsuppgifter, digitalisering och juridiska frågor har förändrat kraven på yrkesrollen. Det här YH-programmet möter de högre kraven som ställs på Bygglovshandläggare.

Kunskaper och kompetenser efter examen:

 • Du kan självständigt behandla teoretisk och praktisk handläggning av bygg-, mark- och rivningslov, samt anmälningspliktiga ärenden.
 • Du har kompetens att övervaka arbete med handläggning av bygg-, mark- och rivningslov samt anmälningspliktiga ärenden samt slutföra förelagda projekt.
 • Kunskaper om angränsande yrkes- och kompetensområden såsom samhällsplanering och hållbarhet.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier, samt praktisk handläggning av bygg-, mark- och rivningslov.

Exempel på arbetsuppgifter

Beroende på var du jobbar så kan arbetsuppgifterna se olika ut, men några av dina arbetsuppgifter kan vara:

·       Leda samrådsmöten
·       Besluta om kontrollplaner
·       Följa upp att byggprojekt genomförs enligt bygglovets ramar
·       Granska och bedöma bygglovsansökningar
·       Granska ritningar
·       Ansvara för bygglov och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen
·       Ha hand om tillsyn på byggarbetsplatser
·       Ansvara för upplysning, information och rådgivning om byggande
·       Utfärda slutbevis.

I en liten kommun måste samarbetet fungera. Vi jobbar både med handläggning och inspektion och då måste alla kunna göra allt, Eva-lott Karlsson, Miljö- och byggchef, Vetlanda kommun.

Yrkesroller efter examen

 • Bygglovshandläggare
 • Bygglovskonsult
 • Bygglovskoordinator
 • Byggnadsinspektör

Praktikperioder

Du gör praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. JEI finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. För att säkerställa LIA-platser på distansutbildningen kommer bland annat dessa kontakter som täcker flera FA-regioner, att aktiveras

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Trosa kommun, Motala kommun, Simrishamns kommun, Göteborgs stad, Oskarshamns kommun, Kalix kommun, Nyköpings kommun, Nyköpings kommun, Robertsfors kommun, Älvsbyns kommun, Vilhelmina kommun, Luleå kommun, Jönköpings kommun, Sotenäs kommun, Strömstads kommun, Alvesta kommun, Linköpings kommun, Lilla Edets kommun, Falu kommun, Vetlanda kommun, Staffanstoprs kommun, Örebro kommun, Österåkers kommun, Uppsala kommun.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan då få tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.
Så här går det till att söka YH–Flex

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

YH-utbildningen är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Utbildningen sker på distans

Utbildningen sker på distans med tre fysiska träffar.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Innehåll

Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

330 Yh-poäng

Byggteknik

40p / 8v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger de studerande en grundläggande byggnadsteknisk kunskap genom att täcka områden som hållfasthetslära, byggmaterial och konstruktionslära, samt byggnadstekniska installationer. Kursen ger vidare en introduktion till byggbranschen för att ge en helhetsbild av branschen och dess olika aktörer och myndigheters uppdrag, samt att förstå kommunens roll i byggprocessen.

Examensarbete 20

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser. Den studerande ska behandla innehåll relevant för yrket och utbildningen till Bygglovshandläggare/ Byggnadsinspektör på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Hållbarhet och miljö

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen behandlar hållbart byggande och miljöfrågorna inom byggbranschen samt de miljömässiga utmaningarna och den roll som byggsektorn spelar för att Sverige ska uppnå sina miljömål. Kursen behandlar begrepp inom hållbarhet, inklusive social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samt hållbar utveckling. Perspektivet omfattar både nationella och globala utmaningar och förståelse för den komplexitet som präglar hållbarhetsarbetet inom byggsektorn

Juridik och lagstiftning

20p / 4v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen syftar till att ge deltagarna specialiserade och fördjupande kunskaper inom de lagar och regler som styr arbetsuppgifterna för en bygglovshandläggare /byggnadsinspektör.

Kommunal organisation och förvaltning

10p / 2v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger den studerande kunskaper inom förvaltningsjuridik, offentlig förvaltning och myndighetsutövande. Det övergripande målet med kursen är att ge de studerande insikt i arbetet i en politiskt styrd organisation, förvaltningens uppdrag och bygglovshandläggarens/ bygglovsinspektörens roll utifrån detta.

Kompetensportfölj och hållbar utveckling

10p / 2v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en allmänkunskap om arbete med hållbarhetsfrågor och värdegrund inom branschen och faktorer som påverkar. Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling inom LIA, skola och kommande arbete.

Kontroll, tillsyn och bemötande

40p / 8v

Kursens huvudsakliga innehåll

Den studerande ska genom kursen få en bred allmänkunskap om olika aspekter av byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt plan- och bygglagen (PBL). Den studerande ska även ska få en kännedom om byggnadsnämndens skyldigheter och möjligheter vad gäller åtgärder och påföljder.

LIA - Lärande i Arbete

80p / 16v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom handläggande av bygglov samt inspektion.

Plan- och bygglagen, byggregler samt bygglov

60p / 12v

Kursens huvudsakliga innehåll

I kursen lär sig de studerade praktiskt tillämpa tidigare inhämtade kunskaper om byggprocessen och relevanta lagkrav, som Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR), i handläggningen av ett bygglovsärende. Kursens huvudsakliga fokus ligger på bygglovsprocessen och de rutiner som används för hantering och administration av ärenden.

Samhällsplanering

30p / 6v

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ska ge den studerande kunskaper om stadsplanering, kulturhistoria, byggnadsvård och bebyggelse som grund för beslut i tillsyns- och bygglovsärenden och genom detta kunna bedöma hur ändringar eller rivningar av befintlig bebyggelse påverkar den omgivande miljön och samhällsstrukturen.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:
1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet
Behörig att antas till utbildningen är den som:

• avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
• har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
enligt punkt 1,
• är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
behörig till motsvarande utbildning,
• genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

 • Matematik 2
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du full behörighet?
Ansök även om du inte uppfyller alla behörighetskraven. Du kan komma in på utbildningen via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Vi kan då göra en individuell bedömning om du kommer att klara av utbildningen.  Läs mer här>>

Distansupplägg

Innehåll: Se ovan
YH-poäng: 330 Yh-poäng
Längd: 1,5 år

Utbildningen bedrivs på distans.

Distansupplägget
Undervisningen består av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och självstudiematerial.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)
  LIA (Lärande i arbete)

John Ericsson Institutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Terminstider/LIA

Terminstider

År 2024-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-12   2025-01-10   22                  110
2025-01-13   2025-06-27   24                  120
2025-08-04   2025-12-19   20                  100

YH-Flex

YH-Flex vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program (ca 50 %). Genom att du får tillgodoräkna dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Kostnadsfritt
Alla YH-Flexplatser på vår skola är kostnadsfria. Eventuella kostnader för studielitteratur kan förekomma.

CSN?
Ja. Våra långa YH-program och korta YH-kurser berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). OBS. Du får bara CSN för de kurser som du läser, inte för de du får tillgodoräkna dig.

Omställningsstudiestöd?
Du kan självklart ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp) dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till att ansöka om Omställningsstudiestödet. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Lärare och föreläsare?
Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningarnas ledningsgrupper.

LIA-praktik?
I de långa YH-programmen ingår cirka 30 procent praktik på branschföretag. Där får du omsätta dina kunskaper i verkligheten. Har du jobbat länge i branschen och uppfyller det du ska lära dig på dina praktikperioder kan du få tillgodoräkna dig praktiken och slipper genomföra den. Men det är en fantastisk möjlighet att få nya kontakter och bredda ditt branschnätverk. Majoriteten av våra studenter får jobberbjudanden på sina praktikperioder.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt?
Skicka dina frågor och funderingar till yh-flex@elevera.org

Så här går det till att ansöka om en YH-Flexplats Distans

 1. Fyll i en kompetenskartläggning. Du hittar den här under. Hittar du inte din utbildning så finns det tyvärr inga YH-Flexplatser på den. Fyll i kartläggningen noga och klicka på klar/skicka in.
 2. Därefter, om du anses ha betydande kunskaper som motsvarar ungefär 50 procent av hela utbildningen, får du besked om du kan söka YH-Flexplats. Det gör du genom att klicka på knappen Ansök här, på utbildningens sida. tänk på att du måste kunna styrka uppgifterna i kompetenskartläggningen med relevanta intyg och betyg.
 3. Det kan också vara så att våra utbildningsledare kontaktar dig för validering, dvs genomgång, bedömning och vilka kurser du behöver komplettera med för att få en fullständig examen.
 4. Har du för få kurser som du kan tillgodoräkna så uppmanas du att lämna in en Sen anmälan om din utbildning fortfarande är öppen.

Kompetenskartläggning

Till kompetenskartläggning för Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör


 

Ansökan

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata