Digital transformationsledare

Yh-program 1,5 år 320 Yh-poäng
Distans
64 v heltid varav 9 v LIA-praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: 01-02-2024--05-05-2024.
Marie-Louise Andrén marie-louise@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00)

Projektledare inom digital omställning

För dig som vill ha en nyckelroll och vara längst fram i den tekniska utvecklingen av fastigheter och städer. Du möjliggör nya digitala tjänster, effektiviserar gamla och bygger framtidens städer.

Vad gör en Digital transformationsledare?

En utbildning som ger dig en unik bredd och spetskompetens för att driva digitala förändringar och bygga framtidens städer med fokus på hållbarhet. Du får hög förståelse för teknologier som AI, AR och IT-säkerhet.

Du är en projektledare som utvecklar och genomför digitalisering och hållbarhetsarbete. Du är insatt i AI, IOT, AR och har hög förståelse för IT-säkerhet. Det är dig man vänder sig till när man vill ha förslag och genomföra förändringar som Fastighetsautomation, Smart Grid och Smart City för att nämna några områden. Kort sagt, du möjliggör nya digitala tjänster, effektiviserar gamla och bygger framtidens städer.

Utvecklar och driver digitaliseringen

Digitaliseringen möjliggör nya, effektivare och bättre arbetssätt. Den påverkar allt från planering och bygglovsfrågor till optimering av fastigheter och hela städer. Som Digital transformationsledare ser du till att dessa förändringar genomförs på bästa sätt.

1500 personer behövs

Behovet av att energieffektivisera ökar ständigt bland annat på grund av den rådande elbristen. Digitaliseringen är här för att stanna och med fler saker som går att mäta, styra och koppla upp, ökar även behovet av att hitta personal med rätt utbildning. Kompetensbehovet växer över alla branscher. I Sverige kommer det behövas minst 1 500 personer som ansvarar för digitalisering av fastigheter och städer de närmaste åren.

”De som går utbildningen nu får en riktig kickstart.” Patrik Sjöstrand, Digital Transformationsledare på Afry

SMART City

En av pusselbitarna du lär dig är SMART City. En smart stad utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för människorna och näringslivet. Vägen dit går genom innovation, öppenhet och uppkoppling. Du håller i taktpinnen.

Kompetens som utbildningen ger:

 • Kunna driva digitala transformationsprojekt med fokus på hållbarhet.
 • Ha en övergripande bild över verksamheten eller organisationen.
 • Kunna projektleda.
 • Utveckla och implementera strategier för digitalisering och hållbarhetsarbete.
 • Förstå uppbyggnad av IT-nätverk och IT-infrastruktur.
 • Insatt i relevant lagstiftning inom hållbarhet och digitala verksamheter (bl.a Agenda 2030).
 • Kunna hantera nya teknologier, såsom ex. AI, AR, VR, Digitaltvillingar.
 • Förståelse om  IT-säkerhet.
 • Förändringsleda och beteendeförändra verksamheter och människor.
 • Utföra nuvärdesanalys för samtliga discipliner.

EU och Agenda 2030

EU driver en aktiv digitaliseringsagenda och för att nå upp till ställda direktiv krävs den kompetens som utbildningen Digital transformationsledare ger. Även FN:s globala mål gör att behovet av kompetensen är stor för att klara kraven och lagarna.

Efter avslutad utbildning har du följande kunskaper:

1. Specialiserade kunskaper inom såväl teoretisk och praktisk digital transformation inom alla teknologiområden samt fördjupade kunskaper i FN:s hållbarhetsmål.

2. Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom Industriell automation, IT arkitektur, Fastighetsautomation, Smart Grid, Smart City, produktion, förvaltning, underhåll, ekonomi, Augmentet Reality, Artificiell intelligens, digitala tvillingar.

3. Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk pedagogik, förändringsledning och anpassning till nya affärsmodeller, med hållbarhetsfokus.

4. Lösa sammansatta problem inom kombinationen offentliga organisationer och marknadsstyrda organisationer. Bland annat Industriell automation, IT arkitekturer, Fastighetsautomation, Smart Grid, Smart City, Produktion, Förvaltning, Underhåll, Ekonomi, Augmentet Reality, Artificiell intelligens, digitala tvillingar, mm.

Praktikperioder

Du gör praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk. JEI finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. För att säkerställa LIA-platser på distansutbildningen kommer bland annat dessa kontakter som täcker flera FA-regioner, att aktiveras.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

YH-utbildningen är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkesroller efter examen

 • Digital transformationsledare
 • Digital transformationsledare inom samhällsbyggnad
 • Digitaliseringsansvarig
 • Förändringsledare

Här berättar Patrik Sjöstrand, Transformationsexpert på Afry, mer om utbildningen

Innehåll

Digital transformationsledare

320 Yh-poäng

Automation - process, IOT och smarta fastigheter

50p / 10v

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskaper om och förståelse för hur den digitala transformationen sker genom en teknisk förflyttning. För att kunna förstå och utveckla processen krävs en holistisk vy (kunskap i att se helheter) för att kunna föreslå förändringar och förbättringar för att bemöta den samhällsomfattande digitala transformationen som pågår.

Målet med kursen är att den studerande ska ges en djupgående och holistisk kunskap och förståelse för att kunnautveckla processen med teknisk förflyttning genom grundläggande kunskap om och i befintlig process- och fastighetsteknik, den nya teknikutvecklingen som accelereras av digitaliseringens drivkrafter samt arbetssätt och verktyg kopplat till teknisk förflyttning.

Energieffektivisering, driftoptimering och hållbar utveckling

25p / 5v

Kursens syfte är att behandla hållbar utveckling kopplat till energieffektivisering in samhällsbyggnadsområdet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska klimatpåverkan.

Examensarbete

20p / 4v

Kursen syftar till att den studerande genomför ett självständigt arbete genom att använda kunskap och förståelse som behandlats inom utbildningen, om möjligt och i mesta möjliga mån, på uppdrag av en extern uppdragsgivare.

Målet med kursen är att den studerande ska visa förmåga att tillämpa de kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats under studietiden. Examensarbetet presenteras muntligt och skriftligt. I den skriftliga rapporten ska den studerande sammanfatta arbetet i ett abstract skrivet på engelska.

Fastighetsautomation

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla hur styr- och reglerteknik används för att styra och kontrollera fastighetstekniska system.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer och system samt förmåga att optimera integrerade system för uppnå ökad energieffektivisering.

Förändrings- och projektledning

20p / 4v

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskaper om och färdigheter i att leda struktur-kultur- och organisationsförändringar kopplade till digital transformation.

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupad kunskap om hur man initierar, genomför samt följer upp förändringsarbete i förhållande till hur man initierar, genomför och följer upp projekt. Kunskapen är fokuserad på organisatorisk struktur och kultur samt insikter i hur bemötandet av människor spelar in i olika situationer som kan uppstå när man genomför förändringsarbete.

IT - infrastruktur, nätverk och IT-säkerhet

40p / 8v

Kursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande kunskaper om och förståelse för informationsteknikens grunder för att förstå samband mellan verksamhetsbehov, digitala funktioner och tekniska IT-lösningar.

Målet med kursen är att den studerande ska få grundläggande kunskaper om IT-infrastruktur, IT-nätverk samt mer djupgående kunskaper om IT-säkerhet.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, livslångt lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

LIA

45p / 9v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Digital transformationsledare inom samhällsbyggnad.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom digital transformation inom samhällsbyggnad.

Plattformar

35p / 7v

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse i skillnader mellan olika integrations- och systemplattformar, dess uppbyggnad och varför man behöver olika typer av plattformar beroende på vilken typ av projekt som ska genomföras.

Målet med kursen är att den studerande ska få kunskap om skillnaderna mellan marknadens olika erbjudanden gällande plattformar för att kunna vägleda och implementera plattform i rätt del i ”System of Systems”.

Agenda 2030 och hållbar utveckling

25p / 5v

Kursen syftar till att kursdeltagaren utvecklar kunskap och färdigheter i hur organisationer kan maximera sitt bidrag till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Kursens syfte är också att ge en översiktlig bild över vilka lagar, regler och föreskrifter som är aktuella och tillämpliga i yrkesrollen Digital transformationsledare inom samhällsbyggnad.

Målet med kursen är att den studerande ska omsätta teori till praktisk handling i hur organisationer kan öka medvetenheten och ansvaret för att nå Agenda 2030 genom att strategiskt koppla de globala hållbara utvecklingsmålen till organisationens strategiska verksamhet. Målet är också att den studerande får kunsvilka lagar, regler och föreskrifter som är aktuella och tillämpliga i yrkesrollen Digital transformationsledare inom samhällsbyggnad.

Smart City

30p / 6v

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskaper om och förståelse för hur en smart stad använder informationsoch kommunikationsteknik (IKT) för att förbättra effektiviteten i verksamheten, dela information med allmänheten och tillhandahålla en bättre kvalitet på statlig service och medborgarnas välfärd.

Målet med kursen är att den studerande ska få fördjupad kunskap om optimering av stadens funktioner och främjandet av ekonomisk tillväxt, samtidigt som medborgarnas livskvalitet ska kunna förbättras genom att använda smart teknik och dataanalys. Kunskapen är fokuserad på hur tekniken används snarare än hur mycket teknik det faktiskt finns.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:
1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet
Behörig att antas till utbildningen är den som:

• avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
• har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
enligt punkt 1,
• är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
behörig till motsvarande utbildning,
• genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet

Yrkeserfarenhet: Utöver grundläggande behörighet krävs dokumenterad yrkeserfarenhet 1 år heltid inom tekniska installationer och/eller tekniska system alternativt inom IT-området (säkerhet, nätverk, plattformar). Är du osäker på om du uppfyller kraven. Lämna in din ansökan så kontaktar vi dig.

Saknar du full behörighet?
Ansök även om du inte uppfyller alla behörighetskraven. Du kan komma in på utbildningen via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Vi kan då göra en individuell bedömning om du kommer att klara av utbildningen.  Läs mer här>>

Terminstider/LIA

2022-2023
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-22   2023-01-13   21                  105
2023-01-16   2023-06-23   23                  115
2023-08-07   2023-12-22   20                  100

År 2023-2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-14     2024-01-12     22        110
2024-01-15     2024-06-28     24        120
2024-08-12     2024-12-13     18        90

LIA-perioder

År 2022-2023
Start               Slut               Veckor    YHP
2023-10-02   2023-12-01        9        45

År 2023-2024    
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-09-16   2024-11-22     9                  45

Distansupplägg

UPPLÄGG DISTANS
Innehåll: Se innehåll ovan
YH-poäng: 320 Yh-poäng
Längd: 1,5 år

Utbildningen bedrivs på distans.

Distansupplägget
I genomsnitt kommer den lärar- och handledarledda tiden uppgå till 10 timmar per vecka. Undervisningen kommer också bestå av inspelade föreläsningar, flipped classroom-upplägg, gruppdiskussioner och utökat självstudiematerial.

Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)
  LIA (Lärande i arbete)

John Ericsson Institutet finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Skicka in din e-postadress så får du tips och råd samt även information när ansökan öppnar för utbildningarna
Jag godkänner att mina uppgifter lagras. Läs mer om vår hantering av data här

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /