Drift- och fastighetstekniker

Yh-program 2 år 400 Yh-poäng
Stockholm Malmö
80 veckor heltid varav 27 veckor LIA / Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan
Utbildningsledare Stockholm: Ida Svanström ida.svanstrom@jei.se
Utbildningsledare Malmö: Suzanne Björklund suzanne.bjorklund@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se

Bli specialist på drift, skötsel och underhåll

YH-utbildningen Drift- och fastighetstekniker kan ge dig ett av de roligaste jobben som finns, och efterfrågan är mycket stor. Du har ofta fullt ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system.

I FASTUNs senaste rapport Kompetensbehov 2023-2028 så beskrivs det att behovet av kompetens inom fastighetsbranschen har ökat inom alla yrken. Den mest dramatiska ökningen av behov står Drift- och fastighetstekniker för.

Vad gör en fastighetstekniker?

Som Drift- och fastighetstekniker har du ansvar för drift, skötsel och underhållet av fastighetens olika system. Kort sagt, du ser till att både fastigheten och de som vistas i den mår bra. Du kan vara verksam i bostadshus, företagskomplex men även i offentliga byggnader som till exempel skolor, simhallar och idrottsanläggningar. Bristen på yrkesrollen är extremt stor.

Arbeta med avancerad teknik

Dagens fastigheter innehåller mycket mer teknik än bara för 10 år sedan. Det innebär att du som Drift- och fastighetstekniker dagligen arbetar med avancerade datasystem för att underhålla, justera och reparera. För att klara av ditt arbete bör du därför ha ett stort teknikintresse.

Exempel på arbetsuppgifter som fastighetstekniker:

 • Du sköter om värme- och ventilationssystem
 • Ansvar för fjärrvärme, värmepumpar, fläktar och annan teknisk utrustning.
 • Du hanterar datorstyrda system för att inomhusklimatet ska vara behagligt och energieffektivt.

Praktikperioder

En tredjedel av tiden sitter du inte i skolbänken, istället praktiserar du på olika branschföretag. Du får en god inblick i yrkesrollen och möjlighet att knyta viktiga branschkontakter som leder till jobb efter examen. Några av dina blivande kollegor kommer du kanske möta redan i klassen.

Det är stor brist på Drift- och fastighetstekniker. Det behöver fyllas på och gärna av tjejer.
Elin, Student Drift- och fastighetstekniker

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, ByggVesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Värmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

YH-utbildningen Drift- och fastighetstekniker är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta som

 • Drift- och fastighetstekniker
 • Drifttekniker, fastighet
 • Servicetekniker, fastighet
 • Energitekniker, fastighet

Kurserna kan ha lite olika längd beroende på vilken ort man studerar på, men totalsumman är alltid 400 YHP.

Innehåll

Drift- och fastighetstekniker

400 Yh-poäng

Affärsmannaskap för tekniker

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla hur fastighetsekonomi, entreprenörskap, inköp och försäljning påverkar ett fastighetsföretag och yrkesrollen

Arbetsmiljö och säkerhet

15p / 3v

(Endast Malmö) Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om vilka arbetsmiljörisker som är förknippade med yrkesrollen samt förmåga att arbeta med skadeförebyggande åtgärder.

Driftteknik

35p / 7v

I Malmö är denna kurs 30 YHP

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för drift av fastighetstekniska system och dess komponenter samt förmåga att tillämpa driftoptimering för att uppnå förbättrad energieffektivitet i fastigheten.

Elteknik

15p / 3v

I Malmö är den här kursen på 20 yhp.

Kursens syfte är att behandla teorin kring elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar. Målet med kursen är att den studerande ska uppnå utbildningskravet avseende begränsad behörighet, B, för elinstallationer.

Energieffektivisering och hållbar utveckling

20p / 4v

I Malmö heter kursen Energieffektivisering, driftoptimering och hållbar utveckling 20 yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan.

Examensarbete

25p / 5v

I Malmö är kursen på 20 yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Fastighetsautomation

25p / 5v

I Malmö heter kursen Fastighetsautomation och IoT (Internet of Things) 25 yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer och system samt förmåga att optimera integrerade system för att uppnå ökad energieffektivisering.

Fastighetsteknik 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för
klimatkontroll i yrkesrollen som Fastighetstekniker 2.

Fastighetsteknik 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för energieffektivisering och inomhusklimat samt förmåga att utforma fastighetens installationer med hänsyn till dessa.

IT-system

15p / 3v

I Malmö heter kursen IT-system och digitalisering inom fastighetsbranschen 15 yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt grundläggande förmåga att hantera kalkylprogram.

Juridik för tekniker

10p / 2v

I Malmö är kursen på 15 yhp.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett medvetet förhållningssätt till de juridiska villkor som påverkar yrkesrollen som
Fastighetstekniker.

Kommunikation och projekt som arbetsform

15p / 3v

Endast i Stockholm
Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projekt som arbetsform kan tillämpas för att nå målen samt förmåga att tillämpa olika kommunikativa strategier i yrkesrollen som Fastighetstekniker.

Lärande i Arbete (LIA) 1

45p / 9v

I Malmö är kursen 60 yhp.

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom energitekniska anläggningar i fastigheter.

Lärande i Arbete (LIA) 2

45p / 9v

I Malmö är kursen 60 yhp.

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom mät-, styr- och reglersystem samt modern fastighetsautomation.

Lärande i Arbete (LIA) 3

45p / 9v

Endast i Stockholm

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens inom drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.

Underhållsteknik

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för fastighetsunderhåll och förmåga att anpassa underhållsarbetet för en god ekonomisk drift.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Arbetsledning och kommunikation

20p / 4v

Endast i Malmö

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur ledarskap och arbetsledning som arbetsform kan tillämpas för att nå uppsatta mål samt förmåga att tillämpa olika kommunikativa strategier i yrkesrollen som Drift- och fastighetstekniker.

IT-system och digitalisering inom fastighetsbranschen

15p / 3v

Endast i Malmö

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-system, IT-säkerhet samt digitalisering ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt skapa/hantera kalkyler och beräkningar i Excel.

Arbetsmiljö och fastighetsägarnas ansvar

10p / 2v

Endast i Stockholm

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om vilka arbetsmiljörisker som är förknippade med yrkesrollen samt förmåga att arbeta med skadeförebyggande åtgärder i yrkesrollen som Drift-och Fastighetstekniker.

Arbetsmiljö och säkerhet

15p / 3v

Endast i Malmö

Fastighetsautomation och IoT (Internet of Things)

25p / 5v

Endast i Malmö

Kursöversikt Stockholm

400p / 80v

Namn                                                                             Yhp

Kompentensportfölj och Entreprenörskap                    10
Arbetsmiljö och fastighetsägarnas ansvar                     10
IT-System                                                                       15
Fastighetsteknik 1                                                          25
Affärsmannaskap för tekniker                                        10
Driftteknik                                                                      35
Fastighetsautomation                                                    25
Energieffektivisering & hållbar utveckling                     20
Elteknik                                                                          15
Juridik för tekniker                                                         10
LIA 1                                                                               45
Fastighetsteknik 2                                                          25
Kommunikation & projekt som arbetsform                    15
LIA 2                                                                               45
Underhållsteknik                                                            25
Examensarbete                                                              25
LIA 3                                                                               45

Kursöversikt Malmö

400p / 80v

Namn på kurs                                                                                        yhp

Kompetensportfölj och entreprenörskap                       10
Arbetsledning och kommunikation                                20
Driftteknik                                                                      30
Fastighetsteknik 1                                                          25
Arbetsmiljö och säkerhet                                               15
IT-system och digitalisering
inom fastighetsbranschen                                              15
Elteknik                                                                          20
Fastighetsteknik 2                                                          25
LIA 1                                                                               60
Affärsmannaskap för tekniker                                        15
Juridik för tekniker                                                         15
Energieffektivisering, driftoptimering
och hållbar utveckling                                                    20
Fastighetsautomation och
IoT (Internet of Things)                                                  25
Underhållsteknik                                                            25
Examensarbete                                                              10 (20)
LIA 2                                                                               60
Examensarbete                                                              10 (20)

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Drift- och fastighetstekniker

 • Matematik 1, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Stockholm

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-09-05 – 2023-01-13   19                  95
2023-01-16 – 2023-06-16   22                  110
2023-08-14 – 2024-01-12   22                  110
2024-01-15 – 2024-05-10   17                  85

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-18     14        70

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-17   14                  70

Malmö

År 2022–2024
Start              Slut               veckor           YHP
2022-09-05 – 2023-01-13   19                  95
2023-01-16 – 2023-06-16   22                  110
2023-08-14 – 2024-01-12   22                  110
2024-01-15 – 2024-05-10   17                  85

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-04-18     14        70

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-04-17   14                  70

LIA

Stockholm

År 2022-2024
Start              Slut                    Veckor   YHP
2023-04-17   2023-06-16          9        45
2023-10-30   2023-12-29          9        45
2024-02-12   2024-04-12          9        45

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-22   2024-06-21     9                  45
2024-10-07   2024-12-06     9                  45
2025-02-17   2025-04-18     9                  45

Malmö

År 2022-2024
Start              Slut               Veckor    YHP
2023-04-17  2023-06-16          9        45
2023-10-30  2023-12-29          9        45
2024-02-12  2024-04-12          9        45

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-02   2024-06-20     12                60
2025-01-13   2025-04-04     12                60

 

Ansökan

Frågor: antagning@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Ansök nu

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata