Fastighetsförvaltare

Yh-utbildning 2,5 år 500 Yh-poäng
Göteborg Malmö Stockholm
100 veckor heltid varav 38 veckor LIA / Praktik
Reservplatser finns till Göteborg. Utbildningsstart 31 08 2020
Utbildningsledare Stockholm: Dag Jordin dag@jei.se
Utbildningsledare Göteborg: Damon Collum damon.collum@jei.se
Utbildningsledare Malmö: Marie-Louise Andrén marie-louise@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (10.00-12.00 vardagar) antagning@jei.se

Efterfrågat yrke med stort ansvar

Fastighetsförvaltare är ett av de mest populära yrkesvalen och efterfrågan är extremt stor. Några av de kvalificerade kompetenser som du lär dig är affärsmannaskap, ekonomisk förvaltning och kundkontakt.

Reservplatser finns till Göteborg
Stockholm och Malmö är fullt. 

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Som fastighetsförvaltare är det du som har ansvaret för fastigheten. Bland annat är det din uppgift att se till så att hyresgästerna trivs och att fastighetens ekonomi uppfyller de uppställda målen. Arbetet kan se olika ut beroende på vilken typ av fastighet du är ansvarig för. Du kan enbart ha hand om vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett totalansvar.

Distanssäkrad utbildning

Om behov uppstår kan vi erbjuda alla våra teoretiska utbildningar på distans i höst. Du kommer då följa undervisningen online och behöver inte befinna dig i ett klassrum. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Läs mer här

För dig som gillar ansvar

Som fastighetsförvaltare ansvarar du för planering av reparationer och underhåll samt tillsyn av städning och att uppvärmningen fungerar. Du ser även till att lagar följs och upphandlar konsulter och entreprenörer samt i vissa fall ansvarar för egen personal.

Yrkesrollen medför en stor mängd kontakter med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer. Arbetsuppgifterna förändras ständigt vilket gör att kompetenskraven ökar och efterfrågan på utbildade fastighetsförvaltare är mycket hög.

Utbildningen ger dig kompetens att: 

 • affärsmässigt utveckla, bevara och förädla fastigheter
 • hantera och bedöma juridiska ärenden inom fastighetsförvaltning
 • ta ett arbetsledande personal- och arbetsmiljömässigt ansvar.
 • hantera sambanden mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar.
 • ansvara för att ekonomi-, miljö-, samt kvalitetsmål uppnås.
 • säkerställa att fastigheterna utvecklas i enlighet med mål och planer.
 • ansvara för uthyrning av bostäder och lokaler.
 • ansvara för att olika intressenters krav och förväntningar hanteras.
 • bedöma teknikval inom fastighetsrelaterade områden.
 • ta till sig nya kunskaper och ansvara för den  egna kompetensutvecklingen.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, ByggVesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Värmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Se filmen om studiemedel

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Fastighetsförvaltare
 • Områdesförvaltare, fastighet
 • Fastighetsförmedlare
 • Biträdande fastighetsförvaltare
 • Uthyrare, fastighet

Utbildningens innehåll kan variera något beroende på i vilken ort du studerar men utbildningen är alltid 500 yhp.

Utbildningens innehåll

Fastighetsförvaltare

500 Yh-poäng

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om företags- och fastighetsekonomi samt förmåga att analysera och jämföra årsredovisningar.

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hyressättning och fastighetsvärdering samt förmåga att bedöma fastigheters effektivitet och avkastningsförmåga.

Byggnaden och dess installationer

35p / 7v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur systemen är uppbyggda samt förmåga att bedöma rimligheten i teknikval.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och
professionell utveckling.

Fastighetsbranschen och samhället

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förståelse för yrkesrollens ansvar och befogenheter samt förmåga att analysera fastighetsägarnas samhällsnytta och kommersiella villkor.

Fastighetsteknik

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för klimatkontroll.

IT-system och innovativa lösningar

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla vanligt förekommande IT-system inom fastighetsbranschen samt risker kopplade till IT-säkerhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt förmåga att hantera för branschen vanligt förekommande fastighetssystem.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om den allmänna fastighetsjuridiken samt förmåga att upprätta juridiskt korrekta avtal.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om branschens juridik gällande affärsprocesserna inom byggande, underhåll och drift samt förmåga att upprätta arbetsmiljöplaner.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 3

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om juridiken gällande värdering, köp och försäljning av fastigheter samt förmåga att förhandla olika typer av hyresavtal.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Denna kurs finns endast i Stockholm

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Ledarskap och arbetsledning

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kundrelationer, retorik och medarbetarsamtal samt förmåga att verka som ledare inom fastighetsförvaltning.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens.

Lärande i Arbete (LIA) 2

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens.

Lärande i Arbete (LIA) 3

90p / 18v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter.

Miljö och säkerhet

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om de lagar och regler som styr byggande och förvaltning samt förmåga att upprätta rutiner för egenkontroll av en fastighet.

Projektledning och projektmetodik

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projektprocesser och projekt som arbetsform tillämpas för att nå uppsatta mål samt förmåga att styra och leda projekt inom fastighetsförvaltning.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.
2. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.

Särskild behörighet för Fastighetsförvaltare

 • Svenska B/2 eller SAS2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Matematik B/2a, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider

Fastighetsförvaltare (Göteborg)

År 2018-2020
HT 2018 3/9 – 25/1 21 veckor 105 poäng
VT 2019 28/1 – 21/6 21 veckor 105 poäng
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/1 – 29/5 20 veckor 100 poäng
HT 2020 17/8 – 18/12 18 veckor 90 poäng

År 2019-2021
HT 2019 2/9 – 10/1 2020 19 veckor 95 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 8/1 2021 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 9/8 – 19/11 14 veckor 70 poäng

År 2020-2022
HT 2020 31/8 – 8/1 2021 19 veckor 95 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 17/6 22 veckor 110 poäng
HT 2022 8/8 – 11/11 14 veckor 70 poäng

Fastighetsförvaltare (Stockholm)

År 2017-2019
VT 2018 29/1 – 22/6 21 veckor 105 poäng
HT 2018 20/8 – 4/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 7/1 – 25/5 20 veckor 100 poäng
HT 2019 12/8 – 13/12 18 veckor 90 poäng

År 2018-2020
HT 2018 3/9 – 25/1 21 veckor 105 poäng
VT 2019 28/1 – 21/6 21 veckor 105 poäng
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/1 – 29/5 20 veckor 100 poäng
HT 2020 17/8 – 18/12 18 veckor 90 poäng

År 2019-2021
HT 2019 02/9 – 10/1 2020 19 veckor 95 poäng
VT 2020 13/1 – 19/6 23 veckor 115 poäng
HT 2020 17/8 – 08/1 2021 21 veckor 105 poäng
VT 2021 11/1 – 18/06 23 veckor 115 poäng
HT 2021 9/8 – 19/11 14 veckor 70 poäng

År 2020-2022
HT 2020 31/8 – 8/1 2021 19 veckor 95 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 17/6 22 veckor 110 poäng
HT 2022 8/8 – 11/11 14 veckor 70 poäng

Fastighetsförvaltare (Malmö)

År 2020-2022
HT 2020 31/8 – 8/1 2021 19 veckor 95 poäng
VT 2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
HT 2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
VT 2022 17/1 – 17/6 22 veckor 110 poäng
HT 2022 8/8 – 11/11 14 veckor 70 poäng

 

Ansökan

Ansökningsperiod
Göteborg 1 feb-17 maj. Reservplatser finns.
Malmö 1 feb-17 maj (Fullt)
Stockholm 1 feb-3 maj (Fullt)

Sen anmälan
Sista ansökningsdag har passerat, men vi tar emot ansökningar till reservplatser till Göteborg. Det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Utbildningsstart 31 08 2020
Frågor om antagningen skickar du till antagning@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg
 • Inget arbetsprov
  Du behöver inte bifoga något arbetsprov för att söka utbildningen. Men om vi har fler sökande än antal platser kommer du bli kallad till ett särskilt prov när ansökningsperioden är avslutad.

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

 

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
Akademiska Hus / Bygg vesta / Einar Mattsson AB / Fasticon / Gunnar Karlsén / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / WSP /