Fastighetsförvaltare

Yh-program 2,5 år 500 Yh-poäng
Malmö Göteborg
100 veckor heltid varav 38 veckor LIA / Praktik
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan till Göteborg
Utbildningsledare Göteborg: Chandler Bosch chandler.bosch@jei.se
Utbildningsledare Malmö: Kim Leijon kim.leijon@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se

Efterfrågat yrke med stort ansvar

Fastighetsförvaltare är ett av de mest populära yrkesvalen och efterfrågan är extremt stor. Några av de kvalificerade kompetenser som du lär dig är affärsmannaskap, ekonomisk förvaltning och kundkontakt.

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Som fastighetsförvaltare är det du som har ansvaret för fastigheten. Bland annat är det din uppgift att se till så att hyresgästerna trivs och att fastighetens ekonomi uppfyller de uppställda målen. Arbetet kan se olika ut beroende på vilken typ av fastighet du är ansvarig för. Du kan enbart ha hand om vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett totalansvar.

För dig som gillar ansvar

Som fastighetsförvaltare ansvarar du för planering av reparationer och underhåll samt tillsyn av städning och att uppvärmningen fungerar. Du ser även till att lagar följs och upphandlar konsulter och entreprenörer samt i vissa fall ansvarar för egen personal.

Yrkesrollen medför en stor mängd kontakter med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer. Arbetsuppgifterna förändras ständigt vilket gör att kompetenskraven ökar och efterfrågan på utbildade fastighetsförvaltare är hög.

Utbildningen ger dig kompetens att: 

 • affärsmässigt utveckla, bevara och förädla fastigheter
 • hantera och bedöma juridiska ärenden inom fastighetsförvaltning
 • ta ett arbetsledande personal- och arbetsmiljömässigt ansvar.
 • hantera sambanden mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar.
 • ansvara för att ekonomi-, miljö-, samt kvalitetsmål uppnås.
 • säkerställa att fastigheterna utvecklas i enlighet med mål och planer.
 • ansvara för uthyrning av bostäder och lokaler.
 • ta hand om för att olika intressenters krav och förväntningar hanteras.
 • bedöma teknikval inom fastighetsrelaterade områden.
 • ta till sig nya kunskaper och ansvara för den  egna kompetensutvecklingen.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat: Einar Mattsson AB, Vasakronan, ByggVesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Värmex, Newsec, Akademiska Hus, Stena fastigheter, Sustend, Wallenstam, Balder, Atrium Lungberg, Primär fastighetsförvaltning och många fler engagerade på olika sätt.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Se filmen om studiemedel

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum på respektive ort. Utbildningen går inte att läsa på distans. Utbildningen bygger på information från föreläsningarna som du missar om du inte är närvarande.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Fastighetsförvaltare
 • Förvaltningsassistent
 • Områdesförvaltare, fastighet
 • Biträdande fastighetsförvaltare
 • Uthyrare, fastighet

Här kan du läsa om hur det är att arbeta som fastighetsförvaltare

Här kan du läsa om hur det är att gå ut på LIA-praktik

Utbildningens innehåll nedan kan variera något beroende på i vilken ort du studerar men utbildningen är alltid 500 yhp.

Innehåll

Fastighetsförvaltare

500 Yh-poäng

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om företags- och fastighetsekonomi samt förmåga att analysera och jämföra årsredovisningar.

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hyressättning och fastighetsvärdering samt förmåga att bedöma fastigheters effektivitet och avkastningsförmåga.

Byggnaden och dess utförande

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur systemen är uppbyggda samt förmåga att bedöma rimligheten i teknikval.

Examensarbete

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och
professionell utveckling.

Fastighetsbranschen och samhället

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förståelse för yrkesrollens ansvar och befogenheter samt förmåga att analysera fastighetsägarnas samhällsnytta och kommersiella villkor.

Fastighetsteknik

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för klimatkontroll.

IT-system och innovativa lösningar

20p / 4v

Kursens syfte är att behandla vanligt förekommande IT-system inom fastighetsbranschen samt risker kopplade till IT-säkerhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt förmåga att hantera för branschen vanligt förekommande fastighetssystem.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om den allmänna fastighetsjuridiken samt förmåga att upprätta juridiskt korrekta avtal.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om branschens juridik gällande affärsprocesserna inom byggande, underhåll och drift samt förmåga att upprätta arbetsmiljöplaner.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 3

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om juridiken gällande värdering, köp och försäljning av fastigheter samt förmåga att förhandla olika typer av hyresavtal.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Ledarskap och arbetsledning

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kundrelationer, retorik och medarbetarsamtal samt förmåga att verka som ledare inom fastighetsförvaltning.

Lärande i Arbete (LIA) 1

40p / 8v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens.

Lärande i Arbete (LIA) 2

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens.

Lärande i Arbete (LIA) 3

65p / 13v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter.

Miljö och säkerhet

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om de lagar och regler som styr byggande och förvaltning samt förmåga att upprätta rutiner för egenkontroll av en fastighet.

Projekt- ledning och styrning

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projektprocesser och projekt som arbetsform tillämpas för att nå uppsatta mål samt förmåga att styra och leda projekt inom fastighetsförvaltning.

Fastighetsautomation - BMS

20p / 4v

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Fastighetsförvaltare

 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Fastighetsförvaltare (Göteborg)

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor        YHP
2022-08-29   2023-01-13   20              100
2023-01-16   2023-06-16   22              110
2023-08-14   2024-01-12   22              110
2024-01-15   2024-06-14   22              110
2024-08-12   2024-11-15   14                70

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor         YHP
2023-08-28     2024-01-12     20        100
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-06-13     22        110
2025-08-11     2025-11-07     13        65

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-26   2025-01-10   20                  100
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12.  2026-06-12.  22                   110
2026-08-10.  2026-11-06.  13                     65

Fastighetsförvaltare (Malmö)

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-06-14   22                  110
2024-08-12   2024-11-15   14                  70

År 2023-2025
Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-06-07     21        105
2025-08-11     2025-11-07     13        65

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-06-05   21                  105
2026-08-10   2026-11-06   13                  65

LIA-perioder

Göteborg

År 2022-2024
.             Start              Slut                  Veckor YHP
LIA 1.    2023-03-06 2023-05-12          10        50
LIA 2.    2023-11-27 2024-02-02          10        50
LIA 3.    2024-04-22 2024-06-14          –        –
LIA 3.    2024-09-02 2024-11-08          18        90

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-03-11   2024-05-17     10                50
2024-11-11   2025-01-17     10                50
2025-04-07   2025-06-13       9                45
2025-09-08   2025-11-07       9                45

Malmö

År 2022-2024
.             Start              Slut                     Veckor YHP
LIA 1.    2023-03-06 2023-05-12          10        50
LIA 2.    2023-12-04– 2024-02-09       10        50
LIA 3.    2024-05-13 — 2024-11-08        18       90

År 2023-2025
Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-04-29   2024-06-21     8                  40
2025-01-20   2025-04-04     11                55
2025-08-11   2025-11-07     13                65

Ansökan

Utbildningsstart: HT 2024
Frågor:
antagning@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:
• Slutbetyg från gymnasium
• Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Ansök nu

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata