Fastighetsförvaltare

Yh-program 2,5 år 500 Yh-poäng
Göteborg | Malmö | Stockholm
100 veckor heltid varav 38 veckor LIA / Praktik
Ansökan öppnar feb, 2023. Utbildningsstart aug, 2023.
Utbildningsledare Göteborg: Jenny Hennecke jenny@jei.se
Utbildningsledare Malmö: Stefan Johansson stefan.johansson@elevera.org
Utbildningsledare Distans: Tina Jarpe tina@jei.se
Utbildningsledare Stockholm: Tina Jarpe tina@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@jei.se

Efterfrågat yrke med stort ansvar

Fastighetsförvaltare är ett av de mest populära yrkesvalen och efterfrågan är extremt stor. Några av de kvalificerade kompetenser som du lär dig är affärsmannaskap, ekonomisk förvaltning och kundkontakt.

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Som fastighetsförvaltare är det du som har ansvaret för fastigheten. Bland annat är det din uppgift att se till så att hyresgästerna trivs och att fastighetens ekonomi uppfyller de uppställda målen. Arbetet kan se olika ut beroende på vilken typ av fastighet du är ansvarig för. Du kan enbart ha hand om vissa delar av fastighetsförvaltningen eller ha ett totalansvar.

För dig som gillar ansvar

Som fastighetsförvaltare ansvarar du för planering av reparationer och underhåll samt tillsyn av städning och att uppvärmningen fungerar. Du ser även till att lagar följs och upphandlar konsulter och entreprenörer samt i vissa fall ansvarar för egen personal.

Yrkesrollen medför en stor mängd kontakter med hyresgäster, myndigheter och entreprenörer. Arbetsuppgifterna förändras ständigt vilket gör att kompetenskraven ökar och efterfrågan på utbildade fastighetsförvaltare är mycket hög.

Utbildningen ger dig kompetens att: 

 • affärsmässigt utveckla, bevara och förädla fastigheter
 • hantera och bedöma juridiska ärenden inom fastighetsförvaltning
 • ta ett arbetsledande personal- och arbetsmiljömässigt ansvar.
 • hantera sambanden mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar.
 • ansvara för att ekonomi-, miljö-, samt kvalitetsmål uppnås.
 • säkerställa att fastigheterna utvecklas i enlighet med mål och planer.
 • ansvara för uthyrning av bostäder och lokaler.
 • ta hand om för att olika intressenters krav och förväntningar hanteras.
 • bedöma teknikval inom fastighetsrelaterade områden.
 • ta till sig nya kunskaper och ansvara för den  egna kompetensutvecklingen.

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, ByggVesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Värmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Se filmen om studiemedel

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Fastighetsförvaltare
 • Områdesförvaltare, fastighet
 • Biträdande fastighetsförvaltare
 • Uthyrare, fastighet

Tips!

Fastighetsförvaltare är en väldigt populär YH-utbildning och det är stor konkurrens om  platserna. För att öka dina chanser att få en karriär inom fastighetsbranschen föreslår vi att du även söker till YH-utbildningen Drift- och fastighetstekniker som finns i Malmö och Stockholm. Ange vilken som du vill ha som prio 1 och prio 2.

Utbildningens innehåll nedan kan variera något beroende på i vilken ort du studerar men utbildningen är alltid 500 yhp.

Innehåll

Fastighetsförvaltare

500 Yh-poäng

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om företags- och fastighetsekonomi samt förmåga att analysera och jämföra årsredovisningar.

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hyressättning och fastighetsvärdering samt förmåga att bedöma fastigheters effektivitet och avkastningsförmåga.

Byggnaden och dess installationer

35p / 7v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur systemen är uppbyggda samt förmåga att bedöma rimligheten i teknikval.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och
professionell utveckling.

Fastighetsbranschen och samhället

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förståelse för yrkesrollens ansvar och befogenheter samt förmåga att analysera fastighetsägarnas samhällsnytta och kommersiella villkor.

Fastighetsteknik

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för klimatkontroll.

IT-system och innovativa lösningar

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla vanligt förekommande IT-system inom fastighetsbranschen samt risker kopplade till IT-säkerhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt förmåga att hantera för branschen vanligt förekommande fastighetssystem.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 1

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om den allmänna fastighetsjuridiken samt förmåga att upprätta juridiskt korrekta avtal.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 2

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om branschens juridik gällande affärsprocesserna inom byggande, underhåll och drift samt förmåga att upprätta arbetsmiljöplaner.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 3

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om juridiken gällande värdering, köp och försäljning av fastigheter samt förmåga att förhandla olika typer av hyresavtal.

Kompetensportfölj och entreprenörskap

10p / 2v

Denna kurs finns endast i Stockholm

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Ledarskap och arbetsledning

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kundrelationer, retorik och medarbetarsamtal samt förmåga att verka som ledare inom fastighetsförvaltning.

Lärande i Arbete (LIA) 1

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens.

Lärande i Arbete (LIA) 2

50p / 10v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens.

Lärande i Arbete (LIA) 3

90p / 18v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter.

Miljö och säkerhet

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om de lagar och regler som styr byggande och förvaltning samt förmåga att upprätta rutiner för egenkontroll av en fastighet.

Projektledning och projektmetodik

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projektprocesser och projekt som arbetsform tillämpas för att nå uppsatta mål samt förmåga att styra och leda projekt inom fastighetsförvaltning.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Fastighetsförvaltare

 • Svenska 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.
 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterad kunskap.

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

Fastighetsförvaltare (Göteborg)

År 2020-2022
2020 31/8 – 8/1 2021 19 veckor 95 poäng
2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
2022 17/1 – 17/6 22 veckor 110 poäng
2022 8/8 – 11/11 14 veckor 70 poäng

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 16/6, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 5, 08/08 – 11/11, 2023, 14 veckor, 70 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-06-14   22                  110
2024-08-12   2024-11-15   14                  70

Fastighetsförvaltare (Stockholm)

År 2020-2022
2020 31/8 – 8/1 2021 19 veckor 95 poäng
2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
2022 17/1 – 17/6 22 veckor 110 poäng
2022 8/8 – 11/11 14 veckor 70 poäng

År 2021–2023
30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
16/1 – 16/6, 2023, 22 veckor, 110 poäng
08/08 – 11/11, 2023, 14 veckor, 70 poäng

Fastighetsförvaltare (Malmö)

År 2020-2022
2020 31/8 – 8/1 2021 19 veckor 95 poäng
2021 11/1 – 18/6 23 veckor 115 poäng
2021 16/8 – 14/1 2022 22 veckor 110 poäng
2022 17/1 – 17/6 22 veckor 110 poäng
2022 8/8 – 11/11 14 veckor 70 poäng

År 2021–2023
Termin 1, 30/8, 2021 – 14/1, 2022, 22 veckor, 100 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 16/6, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 5, 08/08 – 11/11, 2023, 14 veckor, 70 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-08-29   2023-01-13   20                  100
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-06-14   22                  110
2024-08-12   2024-11-15   14                  70

Fastighetsförvaltare (Distans)

År 2020-2022
2020 26/10  – 2021 08/01, veckor 11
2021 11/01 – 2021 25/06, veckor 24
2021 09/08  – 2022 14/01, veckor 23
2022 17/01 – 2022 24/06, veckor 23
2022 08/08 – 2022 16/12, veckor 19

LIA-perioder

Stockholm

År 2020-2022
LIA 1: 22/2-30/4 2021, 10 veckor, 50 YHP
LIA 2: 6/12-11/2 2022, 10 veckor, 50 YHP
LIA 3: 18/4-17/6 2022, 9 veckor, 45 YHP
LIA 3: 8/8-7/10 2022, 9 veckor, 45 YHP

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-02-21     2022-04-29     10        50
LIA 2. 2022-12-05     2023-02-10     10        50
LIA 3. 2023-04-17     2023-06-16       9        45
LIA 3. 2023-09-11     2023-11-10       9        45

Göteborg

År 2020-2022
LIA 1: 12/4-18/6 2021, 10 veckor, 50 YHP
LIA 2: 3/1-11/3 2022, 10 veckor, 50 YHP
LIA 3: 25/4-17/6 2022, 8 veckor, 40 YHp
LIA 3: 5/9-11/11 2022, 10 veckor, 50 YHP

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-04-11     2022-06-17     10        50
LIA 2. 2023-01-02     2023-03-10     10        50
LIA 3. 2023-04-24     2023-06-16       8        45
LIA 3. 2023-09-04     2023-11-10     10        45

År 2022-2024
.             Start              Slut                  Veckor YHP
LIA 1.    2023-03-06 2023-05-12          10        50
LIA 2.    2023-11-27 2024-02-02          10        50
LIA 3.    2024-04-22 2024-06-14          –        –
LIA 3.    2024-09-02 2024-11-08          18        90

Malmö

År 2020-2022
LIA 1: 12/4-18/6, 2021, 10 veckor
LIA 2: 6/12, 2021-11/2 2022, 10 veckor
LIA 3: 18/4-17/6 2022, 9 veckor
LIA 3: 15/8-14/10 2022, 9 veckor

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-04-11     2022-06-17     10        50
LIA 2. 2022-12-05     2023-02-10     10        50
LIA 3. 2023-04-17     2023-06-16       9        45
LIA 3. 2023-08-14     2023-10-13       9        45

År 2022-2024
.             Start              Slut                     Veckor YHP
LIA 1.    2023-03-06 2023-05-12          10        50
LIA 2.    2023-11-27 2024-02-02          10        50
LIA 3.    2024-04-22 2024-06-14          –        –
LIA 3.    2024-09-02 2024-11-08          18        90

Distans

År 2020-2022
LIA 1: 19/4-25/6, 2021, 50 YHP
LIA 2: 17/01-25/3, 2022, 50 YHP
LIA 3: 30/5-24/6 2022, 4 veckor, 20 YHP
LIA 3: 08/8-11/11 2022, 14 veckor, 70 YHp

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.

Relaterade utbildningar

Inga relaterade utbildningar hittades

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /