Järnvägsingenjör

Yh-program 2 år 420 Yh-poäng
Stockholm Göteborg Distans
Terminsstart aug 2024. Ansökningsperiod: Öppen för Sen anmälan till Sthlm, GBG och YH-Flex
Utbildningsledare Distans: Ida Svanström ida.svanstrom@jei.se
Utbildningsledare Stockholm/Göteborg: Anthony Butsch anthony@jei.se
Utbildningsledare distans: Ida Svanström ida.svanstrom@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (mån, ons, fre: 10.00-12.00) antagning@jei.se

Kreativ arbetsledare

Järnvägsbranschen skriker efter fler medarbetare. Det byggs många nya stambanor och de gamla ska underhållas. Det är därför lätt att få jobb som järnvägsingenjör och framtiden ser väldigt ljus ut. Att det dessutom är ett kreativt och relativt fritt jobb är ju bara extra bonusar.

Eftertraktad yrkesroll

Det finns alldeles för få järnvägsingenjörer i Europa i dag och särskilt i Sverige. Det satsas även stora summor på järnvägen så behovet av utbildade järnvägsingenjörer är enormt. Arbetet är spännande och omväxlande, där du använder såväl teoretiska som praktiska färdigheter. En examen ger dig fantastiska möjligheter att välja var du vill jobba någonstans.

Vad lär man sig?

På YH-programmet Järnvägsingenjör får du lära dig saker som underhållsteknik, spårgeometri och tågdrift. Du lär dig även om järnvägens kraftförsörjning och elsystem. Du kommer lära dig att upprätta handlingar som innehåller ritningar och 3D-modeller för projektering samt tillämpa gällande regler och säkerhetsföreskrifter vid arbete i spårmiljö. Du kommer även att lära dig att samordna och arbetsleda teknisk personal. Samt massor av andra saker så klart.

En het bransch

Det är mycket som händer i järnvägsbranschen i Sverige de närmaste 20-30 åren. Bland annat ska man bygga Ostlänken, en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm-Malmö som kommer kosta ca 350 miljarder. Sedan är det också stora investeringar när det gäller underhåll på gamla järnvägen. Trafikverket har tänkt investera ca 800 miljarder på infrastruktur de kommande åren. För att klara av dessa stora satsningar behövs det många fler medarbetare med järnvägskompetens. Många fler.

Arbetslivets kompetenskrav på yrkesrollen

 • Använda relevanta digitala verktyg inom järnväg, exempelvis cad och BIM.
 • Leda projekt utifrån gällande entreprenadjuridik.
 • Medverka vid upphandling och anbudsförfarande enligt gällande lagar och förordningar.
 • Planera och medverka vid underhållsaktiviteter.
 • Samordna och arbetsleda teknisk personal inom BESTK mot uppställda mål.
 • Självständigt utföra projektering inom de olika teknikområdena BESTK.
 • Tillämpa gällande regler och säkerhetsföreskrifter vid arbete i spårmiljö.
 • Tolka och upprätta handlingar som innehåller ritningar och 3D-modeller för projektering (BESTK).
 • Upprätta tidsplaner, kalkyler och ekonomiska bedömningar.
 • Åstadkomma god arbetsmiljö och hållbarhet inom järnvägsprojektets olika faser.

Praktikperioder

En tredjedel av tiden sitter du inte i skolbänken, istället praktiserar du på olika branschföretag. Du får en god inblick i yrkesrollen och möjlighet att knyta viktiga branschkontakter som leder till jobb efter examen. Några av dina blivande kollegor kommer du kanske möta redan i klassen.

På plats eller på distans

Utbildningen som är på plats i Stockholm och Göteborg kan inte läsas på distans utan sker i klassrum. Utbildningen som är på distans sker med cirka 4-6 fysiska träffar.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat AFRY, Broby Spår AB, MyVi AB, Rejlers Sverige AB, Licab AB, Ikonett AB, Crabat AB, SiO Signalteknik AB, Anker AB Spårteknik, RRC Rail AB, Scandinavian Track Group AB (STG), Ramböll, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ),Infraservicegroup, Sweco Sverige AB, Heab Entreprenad AB, Byggföretagen, BDX Rail, WSP Sverige AB, Alstom Sverige, Sveab Järnväg, Norconsult AB, Trafikverket.

Det här YH-programmet har även YH-Flexplatser

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program. Du kan då få tillgodoräkna dig dina tidigare kunskaper och hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen. YH-Flexplatser finns till distansutbildningen.
Så här går det till att söka YH–Flex

Kvalitetsauktoriserad

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här.

YH-programmet Järnvägsingenjör är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Några av yrkessrollerna som utbildningen leder till:

 • Projektör (BESTK)
 • Arbetsledare
 • Entreprenadingenjör
 • Projektingenjör
 • Uppdragsledare/projektledare

Innehåll

Järnvägsingenjör

420 Yh-poäng

Allmän järnvägsteknik och säkerhet

30p / 6v

Syftet med kursen är att den studerande ska få övergripande kunskaper om järnvägsprocessens olika faser och om de olika teknikområdena ban-, el-, signal- och teleteknik och kanalisation (BESTK). Vidare syftar kursen till att denstuderande ska få kunskaper om säkerhetsstyrning för de olika teknikområdena samt om godkännandeprocessen.

Att arbeta i spår

20p / 4v

Syftet med kursen är att den studerande ska få en övergripande kunskap om järnvägsbranschen och en introduktion till att arbeta i spår. Vidare syftar kursen till att den studerade får kunskap om miljö och hållbarhet i järnvägsprojekt.

Banteknik

20p / 4v

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om det järnvägstekniska området banteknik. Vidare syftar kursen också till att ge en grundläggande förstående för banteknik i de olika faserna projektering, byggproduktion och underhåll.

 

Digitala verktyg för järnväg

25p / 5v

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskap om de datasystem som används inom järnvägsbranschen.

Elteknik

25p / 5v

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om det järnvägstekniska området elteknik samt uppbyggnaden och funktionen av elkraftsanläggningars teknik. Vidare syftar kursen också till att ge en grundläggande förstående för elteknik i de olika faserna projektering, byggproduktion och underhåll.

Entreprenadjuridik och upphandling

20p / 4v

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för olika avtalsformer samt de olika lagar och regelverk som gäller vid upphandling av entreprenader inom spårbunden trafik.

Examensarbete

25p / 5v

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Järnvägsprojektering

20p / 4v

Syftet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap och förståelse för järnvägsprojekteringens olika faser inom de olika teknikområdena ban-, el-, signal-, och teleteknik samt kanalisation (BESTK), Vidare syftar kursen till att de studerande ska utveckla förståelse för sambandet mellan de olika teknikområdena i relation till varandra i projekteringen.

Kanalisation

10p / 2v

Syftet med kursen är att den studerande ska få kunskaper om och färdigheter i kabelkanalisation för järnvägar och övrig spårbunden trafik. Vidare ska den studerande få kunskaper om olika kabelkanalisationstyper som ränn-, rörkanalisation och kabelbrunnar samt kunna tolka olika dokument i projekteringsfasen.

Kommunikation och ledarskap i järnvägsprojekt

25p / 5v

Kursen syftar till att den studerande utvecklar kunskap om och förståelse för ledarskapets betydelse för att skapa en arbetsplats som kännetecknas av medarbetarnas engagemang, motivation och arbetsglädje.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

 

Lärande i arbete 1

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Järnvägsingenjör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med projektering, projektledning och planering av utbyggnad av spårbunden trafik.

Lärande i arbete 2

55p / 11v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Järnvägsingenjör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom arbete med projektering, projektledning och planering av utbyggnad av spårbunden trafik.

Projektledning, affärsmannaskap och produktionsekonomi

25p / 5v

Kursen syftar till att kunna arbetsleda ett järnvägsprojekt från start till mål med hänsyn till säkerhets- och arbetsmiljöregler samt projektets ekonomi. Vidare syftar kursen till att den studerande utvecklar en förståelse för affärsmannaskap samt kunskap om vad som bidrar till att uppnå en rationell och lönsam produktion.

Signalteknik

25p / 5v

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om det järnvägstekniska området signalteknik. Vidare syftar kursen också till att ge en grundläggande förstående för signalteknik i de olika faserna projektering, byggproduktion och underhåll.

Teleteknik

10p / 2v

Syftet med kursen är att ge den studerande kunskaper och förståelse för teletekniken inom järnvägen samt färdigheter i att följa olika föreskrifter och dokument inom teleteknikområdet. Vidare syftar kursen också till att ge en grundläggande förstående för teleteknik i de olika faserna projektering, byggproduktion och underhåll.

Underhållsteknik

20p / 4v

Kursens syfte är att den studerande ska få övergripande kunskaper om underhållsarbete inom järnvägen.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Järnvägsingenjör

 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterade kunskaper
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Distansupplägg

Innehåll: Se lista ovan
YH-poäng: 420 Yh-poäng
Hastighet: Heltid
Längd
: 2 år
Utbildningsstart: 19 augusti 2024

Distans
Utbildningen bedrivs på distans med undervisning 1-2 gånger/vecka samt eventuell handledning av utbildningsledare.

Fysiska träffar
Cirka 4-6 stycken träffar. Träffarna planeras av utbildningsledare och arbetsliv i samverkan.

Utrustning
Vår distanspedagogik bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och lärare. För att delta i distansutbildningen behöver du därför:

 • nyare/modern dator med kamera samt hörlurar med mikrofon. Helst en PC. I kursen Digitala verktyg används ett program som endast stöds av Windows.
 • tillgång till bredband snabbare än 10 Mbit/s
 • tillgång till en plats där du kan studera och vara med i onlinemöten under dagtid
 • kunna avsätta tid för heltidsstudier (upp till 40 timmar i veckan inkluderat självstudier,  lärarledd tid, gruppdiskussioner, digitala resurser etc.)

LIA (Lärande i arbete)
Vi finns idag  i Stockholm, Göteborg och Malmö och har starka relationer med arbetslivet i dessa regioner. Vid antagningen kommer utbildningsledaren för utbildningen därutöver att tillsammans med ledningsgruppen starta upp ett utökat nätverk utifrån de studerandes geografiska hemvist.

Terminstider/LIA

Terminstider

Distans
År 2023-2025

Start              Slut               Veckor           YHP
2023-08-21     2024-01-12     21        105
2024-01-15     2024-06-21     23        115
2024-08-12     2025-01-10     22        110
2025-01-13     2025-05-16     18        90

År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-20   23                  115
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-05-15   18

Stockholm/Göteborg
År 2024-2026
Start              Slut               Veckor           YHP
2024-08-19   2025-01-10   21                  105
2025-01-13   2025-06-13   22                  110
2025-08-11   2026-01-09   22                  110
2026-01-12   2026-05-22   19                  95

LIA-perioder

Distans
År 2023-2025    

Start              Slut                 Veckor        YHP
2024-09-16   2024-11-29     11                55
2025-03-03    2025-05-16    11                 55

YH-Flex

YH-Flex vänder sig till dig som redan har kunskaper om innehållet i ett YH-program (ca 50 %). Genom att du får tillgodoräkna dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen.

Kostnadsfritt
Alla YH-Flexplatser på vår skola är kostnadsfria. Eventuella kostnader för studielitteratur kan förekomma.

CSN?
Ja. Våra långa YH-program och korta YH-kurser berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). OBS. Du får bara CSN för de kurser som du läser, inte för de du får tillgodoräkna dig.

Omställningsstudiestöd?
Du kan självklart ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av din lön (upp till ett maxbelopp) dels av ett lån som du kan fylla på med om du vill. Alla våra YH-program och korta YH-kurser berättigar till att ansöka om Omställningsstudiestödet. Läs mer om omställningsstudiestödet här.

Lärare och föreläsare?
Medieinstitutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningarnas ledningsgrupper.

LIA-praktik?
I de långa YH-programmen ingår cirka 30 procent praktik på branschföretag. Där får du omsätta dina kunskaper i verkligheten. Har du jobbat länge i branschen och uppfyller det du ska lära dig på dina praktikperioder kan du få tillgodoräkna dig praktiken och slipper genomföra den. Men det är en fantastisk möjlighet att få nya kontakter och bredda ditt branschnätverk. Majoriteten av våra studenter får jobberbjudanden på sina praktikperioder.

Tycker du att det verkar svårt och krångligt?
Skicka dina frågor och funderingar till yh-flex@elevera.org

Så här går det till att ansöka om en YH-Flexplats Distans

 1. Fyll i en kompetenskartläggning. Du hittar den här under. Hittar du inte din utbildning så finns det tyvärr inga YH-Flexplatser på den. Fyll i kartläggningen noga och klicka på klar/skicka in.
 2. Därefter, om du anses ha betydande kunskaper som motsvarar ungefär 50 procent av hela utbildningen, får du besked om du kan söka YH-Flexplats. Det gör du genom att klicka på knappen Ansök här, på utbildningens sida. tänk på att du måste kunna styrka uppgifterna i kompetenskartläggningen med relevanta intyg och betyg.
 3. Det kan också vara så att våra utbildningsledare kontaktar dig för validering, dvs genomgång, bedömning och vilka kurser du behöver komplettera med för att få en fullständig examen.
 4. Har du för få kurser som du kan tillgodoräkna så uppmanas du att lämna in en Sen anmälan om din utbildning fortfarande är öppen.

Kompetenskartläggning

Till kompetenskartläggning för Järnvägsingenjör


 

Ansökan

Frågor: antagning@jei.se

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

Här hittar du mer information om hur ansökan går till

Vad betyder Sen anmälan?
Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Ansök nu
Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / Hedström & Taube / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sefast AB / Spetsudden / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på John Ericsson Institutet, orgnr. 556701-9699 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata