FAQ

Sen anmälan

Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men att vi tar emot ansökningar till reservplatser. Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Film där vi presenterar JEi och svarar på de vanligaste frågorna.

Vad är YH-FLex

YH-Flex är en helt ny utbildningsform och vänder sig till dig som redan har betydande kunskaper (ca 50 %) om innehållet i ett YH-program. Genom att vi validerar dina tidigare kunskaper kan du hoppa över vissa kurser i YH-programmet och ändå få en full examen. YH-Flexplatser finns endast på vissa program.

Hur ser de olika programmens upplägg och innehåll ut?

Kontakta Utbildningsledare gällande upplägg och innehåll för respektive program. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan.

Studietakt

Studietakten som står angiven på respektive utbildning är fast och går ej att ändras.

Hur ansöker man?

Klicka på länken nedan för att läsa i detalj hur ansökningsprocessen går till

Så ansöker du

Vad ska jag skriva i kompetenskartläggningen?

Om du åberopar reell kompetens ska du fylla i ett kompetenskartläggningsformulär.

Vi sänker inte behörighetskraven och att fylla i formuläret är i sig ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från din beskrivning av din kompetens och de dokument som du skickar in som styrker dina uppgifter.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

Gör det lätt för antagningsteamet att bedöma din kompetens!

Saknar du ett fullständigt gymnasiebetyg? Då behöver du beskriva din kompetens utifrån att du trots det har förmåga att tillgodogöra dig en eftergymnasial utbildning.

Saknar du betyg i en gymnasiekurs som utgör den särskilda behörigheten? Då bör din beskrivning utgå från det. Om utbildningen du vill söka har Engelska 6 som särskilt behörighetskrav och du inte har läst Engelska 6 på gymnasiet, ska du beskriva hur du fått motsvarande kunskaper på annat sätt. Ett exempel kan vara att du har arbetat i ett engelskspråkigt land och har därmed fått dessa kunskaper genom arbete istället studier. Du styrker detta med ett arbetsintyg där det till exempel tydligt framkommer att du uteslutande har kommunicerat på engelska i ditt arbete.

Tänk på att styrka det du tar upp i kompetenskartläggningsformuläret med till exempel arbetsintyg, referenser, registerutdrag eller liknande.

Att du gärna vill studera på John Ericsson Institutet tycker vi är jätteroligt – men det utgör tyvärr ingen grund för en bedömning av din reella kompetens.

Varför hittar jag inte vissa utbildningar från förra året?

Det är Myndigheten för Yrkeshögskolan som bestämmer vilka utbildningar som får starta. En utbildning kan få avslag att starta trots att den uppfyller alla krav eftersom Myndigheten har en begränsad budget och inte kan bevilja alla ansökningar om att starta YH-utbildningar. I år prioriterade Myndigheten bland annat utbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete.

Kan Antagningsenheten kolla på mina betyg över mail?

Nej. Vi gör inga bedömningar via mail utan man får ladda upp sina dokument på sin ansökan på yh-antagning.

Hur många platser har ni på utbildningarna?

Det är ca 35-40 platser.

Kan jag söka till flera utbildningar?

Ja, det går bra.
Du kan bli antagen till flera utbildningar samtidigt och själv välja vilken utbildning du vill gå.

Vad är behörighetsgivande prov?

John Ericsson Institutet  erbjuder kostnadsfria behörighetsgivande prov i:

  • Matematik 2/B

Om du har sökt en utbildning på John Ericsson Institutet som har denna kurs som särskilt förkunskapskrav, men saknar betyg eller dokumenterat motsvarande kunskaper kan du skriva ett behörighetsgivande test.

Vid godkänt resultat bedöms du ha motsvarande kunskaper och uppfyller det behörighetskravet på de utbildningar du sökt inom John Ericsson Institutet 2023.

Provet görs online via lärplattformen itslearning. Du behöver ha tillgång till en dator med internet och legitimera dig med Bank-ID. Saknar du Bank-ID eller behöver ett anpassat prov behöver du kontakta oss i god tid! Du skickar ditt mail till antagning@jei.se

Vad är fri kvot?

Om du inte uppfyller behörighetskraven finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. John Ericsson Institutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för. Detta kallar vi Fri kvot. Det här undantaget gäller högst 20% av utbildningens platser.

Om du vet med dig att du inte uppfyller kraven för behörighet varken genom formella meriter (betyg) eller genom reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att John Ericsson Institutet kan bedöma den på rätt sätt.

Så hör gör du för att ansöka om Fri kvot:

Följ instruktionerna för att ansöka om reell kompetens.
Bifoga dessutom ett personligt brev som talar om vad det är du saknar i behörighetskraven och förklara varför du anser kunna tillgodogöra dig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens är för dig som saknar fullständiga gymnasiebetyg eller inte har betyg i ämnen som är särskilda krav för utbildningen.

Reell kompetens innebär att du visar att du skaffat dig kunskaperna som krävs på ett annat sätt än genom formell utbildning. Det kan ha skett via till exempel arbete, föreningsliv eller annan form av undervisning.

Att åberopa reell kompetens är ingen garanti för att bli behörig. All bedömning utgår från de dokument som du skickar in, och vi sänker inte behörighetskraven.

Det är svårt att säga exakt vad du ska skicka in när du ansöker om reell kompetens. Det beror på vilka tidigare erfarenheter du har. Tänk dig att utbildningen är ett jobb du vill söka, och se till att skicka in allt som kan styrka dina tidigare erfarenheter.

När du ansöker via reell kompetens ber vi dig skicka in:

·       Gymnasiebetyg för de kurser du har slutfört (ej individuell studieplan)
·       CV + Arbetsintyg/referensbrev
·       Personligt brev som motiverar varför du vill gå utbildningen
·       Ett kompetenskartläggningsformulär som du hittar här
·       Eventuellt andra dokument som styrker dina kunskaper

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>> https://jei.se/sa-ansoker-du/

Hur ser er antagningsprocess ut?

Vi tittar på ditt betyg i det särskilda behörighetskravet och räknar ett snitt på det. Om du har G/E i betyget får du 1 p för varje betyg delat på 2: 1+1/2=1 Om en sökande har MVG / A betyget får man maxpoäng (10). Utöver detta tittar vi på resultatet av urvalsprovet.

Från och med mars månad kommer du att kunna göra urvalsprovet.

Alla blir kallade till provet, urvalsprovet är inget du kan förbereda dig inför!

Urvalsprovet är inte obligatoriskt att göra. Dock gynnar det dig att göra det eftersom det ökar dina chanser att komma in ju bättre resultat du får på provet. Det läggs ihop med dina betyg i slutbedömningen

Hur funkar undervisningen under Corona?

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd under pandemin och anpassar oss till de.
Våra klassrumsbundna utbildningar är distanssäkrade – dvs vi har säkerställt att vi kan undervisa på distans om det krävs.

När kommer antagningsbeskedet?

Antagningsbesked för hösten 2023 skickas ut den 20 juni.

Har du sökt till en kort YH-kurs kommer antagningsbeskedet cirka 7-14 dagar innan kursstart.

Måste man göra urvalsprov?

Det är frivilligt att göra urvalsprovet, men poängen du får på urvalsprovet är till största del det som avgör din plats i antagningsordningen!

Alla sökande kallas till urvalsprov, så att ingen ska missa att göra provet under tiden ansökningarna behandlas.

Det kan vara olika urvalsprov för de olika utbildningarna. Läs instruktionerna om vad som gäller för just det prov som du kallts till!

Urvalsproven genomförs online under mars-maj och du behöver legitimera dig med Bank-ID. Saknar du Bank-ID eller behöver ett anpassat prov behöver du kontakta oss i god tid! Du skickar ditt mail till antagning@jei.se

Antagningsteamet kan inte svara på frågor gällande urvalsprovens innehåll, vanligtvis baseras proven på utbildningens särskilda förkunskaper.

Hur många lektioner i veckan är det ?

Alla våra YH-utbildningar är på heltid om inget annat anges.

På våra ortsbundna utbildningar har du i genomsnitt 18 timmar lärarledd tid per vecka. Lärarledd tid är schemalagd och kan till exempel omfatta föreläsningar, lektioner, övningar med handledare, genomgångar eller liknande. Den schemalagda tiden genomförs till största del i klassrum i våra lokaler, men undervisningen kan också ske via Teams eller videolänk.

För heltidsstudier räknar vi med att du ägnar cirka 40 timmar per vecka åt studierna. Under den tid som inte är schemalagd är dina studiemöjligheter flexiblare – ej schemalagd tid är till exempel självstudier, individuella uppgifter och grupparbete.

Intensiteten i utbildningen kan variera en del under terminerna och ändringar kan förekomma. Under LIA-praktiken som är en tredjedel av utbildningen är du ute på en arbetsplats med normala 40 timmars arbetsveckor.

Erbjuder John Ericsson Institutet pedagogiskt stöd?

Alla som studerar på en utbildning på yrkeshögskolan har rätt till särskilt pedagogiskt stöd om behov finns. Du kan läsa mer på www.myh.se

Är någon utbildning helt på engelska?

I dagsläget har vi endast utbildningar på svenska. Men viss kurslitteratur kan vara på engelska.

I vilka orter finns JEI på?

Vi finns i Stockholm, Göteborg och i Malmö. Men vi har även vissa distansutbildningar som du kan delta i oavsett var i Sverige du bor någonstans.

Vad är LIA?

LIA är förkortning av Lärande i arbete (LIA) och är ungefär samma sak som praktik. Det innebär att du som studerar praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA.

Frågor gällande LIA kan aktuell utbildningsledare för aktuell utbildning svara på. Kontaktuppgifter till utbildningsledaren hittar du på hemsidan under respektive utbildning.

Hjälper John Ericsson Institutet till och fixar studentbostad?

Nej. Vi har i dagsläget ingen möjlighet att hjälpa till med boende för våra studerande.

Får man jobb efter examen?

Enligt uppgifter från Myndigheten för yrkeshögskolan så har 9 av 10 jobb inom 6 månader efter examen från en yrkeshögskola.

Har ni reservplatser/sen anmälan?

Sen anmälan betyder att sista ansökningsdag har passerat, men på vissa utbildningar tar vi emot ansökningar till reservplatser.

Sena anmälningar antas i turordning, det innebär att vi erbjuder alla som är behöriga plats i den ordning ansökningarna kommer in till oss. Tänk därför på att ladda upp de betyg/intyg som krävs för att styrka din behörighet så fort som möjligt. När utbildningen är helt full tar vi bort möjligheten att göra en sen anmälan.

Distansutbildningar?

I dagsläget har vi en utbildning som vi har på distans: utbildningen Digital transformationsledare inom samhällsbyggnad.

Måste man fixa sin egen praktik?

Ja du får själv söka din praktikplats, men du får naturligtvis stöd i detta arbete. Läs gärna mer om LIA-processen.

Jag går på gymnasiet/läser upp betyg på Komvux – kan jag ansöka ändå?

Ja, det går bra.

Grundläggande behörighet för studier på yrkeshögskola är ett fullständigt gymnasiebetyg, men om du tar studenten våren 2023 eller läser upp  en särskild behörighet/ läser upp betyg för att få grundläggande behörighet kan man i samband med sin ansökan begära om att få förlängd kompletteringstid (glöm ej att skriva varför du söker förlängd kompletteringstid). För betyg utfärdade under 2023 kan du komplettera fram till 14 juni.

Du ansöker om förlängd kompletteringstid när du ansöker och ansvarar sedan själv för att komplettera din ansökan med betyg senast 14 juni!

OBS! Alla övriga ansökningar om förlängd kompletteringstid kommer att avslås.

Fortsätter utbildningen under sommaren?

Nej, vi tar ett sommaravbrott några veckor under sommaren. Detta kan dock variera en del mellan olika utbildningar. Inga höstlov, sportlov eller påsklov förekommer på våra utbildningar .

Vad är kraven för att kunna gå era utbildningar?

Läs om den grundläggande behörigheten och särskilda kraven för de olika utbildningarna under behörighet.

Kostar utbildningarna något?

Nej, utbildningarna är kostnadsfria och CSN-berättigade.

Vad händer efter att jag blivit antagen?

Du kommer att få ett mail med information angående ett  digitalt upprop. Det är viktigt att du svarar på det och tackar ja till din plats.

Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Nabo / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Riksbyggen / Sustend AB / Sveriges Fastighetsförvaltning / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /