Fastighetsingenjör

Yh-program 2,5 år 500 Yh-poäng
Stockholm
100 veckor heltid varav 38 veckor LIA / Praktik
Ansökningsperiod: 1 feb-3 maj, 2022. 
Utbildningsledare: Ebba Clausen ebba@jei.se
Antagningsfrågor: Tel: 020–10 33 80 (ons och fre: 10.00-12.00. Stängt i juli) antagning@jei.se

Specialist på teknikoptimering

YH-utbildning för dig som är intresserad av nya tekniska lösningar inom fastighetsbranschen och vill ha ett kreativt arbete med eget ansvar. Välkommen till en rolig studietid med mycket praktik, trevliga studiekamrater och intressanta föreläsningar.

YH-utbildning inom fastighetsbranschen. Fastighetsbranschen står inför spännande utmaningar och är i stort behov av nya fastighetsingenjörer som kan ta tag i tekniska problem och föreslå effektiva lösningar.

Vad gör en fastighetsingenjör?

En fastighetsingenjör måste vara insatt i nya tekniker. Detta för att kunna ha ansvar för optimeringen av fastighetens olika system. Fastighetsingenjören utvecklar och förbättrar drift- och underhållsarbetet, men har även ekonomiskt ansvar genom att ta fram ekonomiska kalkyler. Det är ett spännande och varierat arbete där ena dagen innebär kontorsjobb och nästa dag är man ute på olika arbeten.

Vem passar som fastighetsingenjör?

Yrket passar dig som är intresserad av de senaste teknikerna och hur man kan applicerar detta i jobbet. Du ska trivas med ett socialt och kreativt jobb samtidigt som du har mycket ansvar. Affärsmässighet, förmåga att etablera goda relationer och samarbetsförmåga är ledorden för en fastighetsingenjör.

Affärsmannaskap, service och projektledning

Fyra viktiga ingredienser för en fastighetsingenjör är affärsmässighet, kundbemötande, projektledning och ledarskap. Hos John Ericsson lär du dig bemästra alla fyra.

Fastighetsingenjör är en YH-utbildning inom fastighetsbranschen. Det innebär att du får specialiserad kunskap och förståelse för hur installationer i fastigheter fungerar, samt hur inomhusmiljön påverkas vid olika åtgärder. Du kan även ansvara för optimering av fastighetens olika system vilket innebär även att utveckla och förbättra drift- och underhållsarbetet. Det ingår även att ansvara för ekonomiska kalkyler.

Du kommer att utvecklas inom:

 • Kommunikation – för att kunna kommunicera så att tekniken blir begriplig för kunden
 • Kvalitetsmedvetenhet – för att vara fokuserad på teknisk och driftsäker kvalitet i uppdraget
 • Självständighet – för att på egen hand kunna ta tag i tekniska problem och föreslå effektiva lösningar
 • Affärsmässighet – för att hålla en professionell och utvecklande relation med både kunder och uppdragsgivare
 • Ledarskaps- och projektledningsförmåga – förstå sig själv och andra i yrkesrollen, samt kunna leda i projekt och kunna leda personal
 • Systemkännedom – för att förstå och tillämpa aktuella tekniska system
 • Teknisk problemlösning – för att vara teknikinnovativ
 • Entreprenörskap – för att vara öppen för nya tekniska lösningar och vara proaktiv
 • Analytiskt tänkande – för att ge dig ett strukturerat och metodiskt arbetssätt

Praktikperioder

Ungefär en tredjedel av studietiden gör du praktik på någon av de ledande företagen i branschen. Det ger dig möjlighet att utveckla din kompetens och skapa ett stort nätverk.

Cirka 9 av 10 får jobb

Vi är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Vilket är en trygghet för dig som studerar här. Enligt uppgifter från YH-myndigheten har ungefär 9 av 10 ett kvalificerat jobb när de tar examen från en YH-utbildning.

Nära samarbete med branschen

John Ericsson Institutet har ett tätt samarbete med några av branschens främsta föreläsare och lärare. Det sitter även flera välkända företag med i utbildningens ledningsgrupp.

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, ByggVesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Värmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

YH-utbildningen Fastighetsingenjör är kostnadsfri

Det kostar inget att gå utbildningen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Utbildning berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN). Se filmen om studiemedel

Utbildningen är platsbunden

Utbildningen är på heltid och sker på plats i klassrum.  Det går inte att läsa på distans. Vissa delkurser kräver att man är på plats heldagar.


John Ericsson Institutets Yh-program och korta Yh-kurser bedrivs med tillstånd av Myndigheten för yrkeshögskolan

Efter examen kommer du bland annat att kunna arbeta som:

 • Fastighetsingenjör
 • Driftingenjör, fastighet
 • Installationsexpert, fastighet
 • Energiexpert, fastighet

Innehåll

Fastighetsingenjör

500 Yh-poäng

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 1

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att arbeta med
fastigheters ekonomi

Digitalteknik

15p / 3v

Kursen syfte är att behandla digital teknik, IoT och lösningar för smarta hus och byggnader. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om för fastighetsbranschen nya digitala lösningar samt förmåga att bedöma befintlig fastighets behov av ny digital teknik.

Elteknik

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om vilka arbetsmiljörisker som är förknippade med yrkesrollen samt förmåga att arbeta med skadeförebyggande åtgärder i yrkesrollen som
Fastighetstekniker.

Energieffektivisering och driftoptimering

30p / 6v

Kursens syfte är att behandla hållbar utveckling kopplat till
energieffektivisering i fastigheter. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan.

Examensarbete

25p / 5v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan.

Fastighetsautomation

25p / 5v

Kursen syfte är att behandla hur styr- och reglerteknik används för att styra och kontrollera fastighetstekniska system. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer och system samt förmåga att optimera integrerade system för att uppnå ökad energieffektivisering.

Fastighetsbranschen och samhället

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förståelse för yrkesrollens ansvar och befogenheter samt förmåga att analysera fastighetsägarnas samhällsnytta och kommersiella villkor.

Fastighetsteknik 1

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för klimatkontroll.

Fastighetsteknik 2

30p / 6v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för energieffektivisering och inomhusklimat samt förmåga att utforma fastighetens installationer med hänsyn till dessa.

Juridik för Fastighetsingenjörer

15p / 3v

Kursens syfte är att behandla de juridiska ramar och villkor samt branschregler som tillämpas inom fastighetsbranschen.

Ledarskap och arbetsledning

15p / 3v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kundrelationer, retorik och medarbetarsamtal samt förmåga att verka som ledare inom fastighetsbranschen.

Lärande i Arbete (LIA) 1

40p / 8v

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsingenjör. Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom energitekniska anläggningar i fastigheter.

Lärande i Arbete (LIA) 2

60p / 12v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom mät-, styr- och reglersystem samt modern fastighetsautomation.

Lärande i Arbete (LIA) 3

90p / 18v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.

Miljö och säkerhet

25p / 5v

Kursblocket syftar till att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetens att arbeta med de olika miljö- och säkerhetskrav som gäller för fastigheter.

Projektledning

20p / 4v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projektprocesser och projekt som arbetsform tillämpas för att nå uppsatta mål samt förmåga att styra och leda projekt inom fastighetsförvaltning.

Verksamhetsdokumentation och IT

10p / 2v

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt förmåga att hantera för branschen vanligt förekommande fastighetssystemen.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap

10p / 2v

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling. Den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig till utbildningen är den som har:

1. Grundläggande behörighet som är gemensam för alla yrkeshögskoleutbildningar.
2. Särskild behörighet, som är specifik för utbildningen.

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 • avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng),
 • har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven
  enligt punkt 1,
 • är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är
  behörig till motsvarande utbildning,
 • genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet
  eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar
  att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet för Fastighetsingenjör

 • Matematik 2, eller motsvarande dokumenterade kunskaper

Saknar du full behörighet?

Om du inte uppfyller alla behörighetskraven kan du ansöka via något som kallas Reell kompetens eller Fri kvot. Läs mer här>>

Terminstider/LIA

År 2020-2022
HT 2020, 7/9 – 8/1 2021, 18 veckor, 90 poäng
VT 2021, 11/1 – 18/6, 23 veckor, 115 poäng
HT 2021, 16/8 – 14/1 2022, 22 veckor, 110 poäng
VT 2022, 17/1 – 17/6, 22 veckor, 110 poäng
HT 2022, 8/8 – 18/11, 15 veckor, 75 poäng

År 2021–2023
Termin 1, 6/9, 2021 – 14/1, 2022, 19 veckor, 95 poäng
Termin 2, 17/1 – 17/6, 2022, 22 veckor, 110 poäng
Termin 3, 15/8, 2022 – 13/1, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 4, 16/1 – 16/6, 2023, 22 veckor, 110 poäng
Termin 5, 08/07 – 18/11, 2023, 15 veckor, 75 poäng

År 2022–2024
Start              Slut               Veckor           YHP
2022-09-05   2023-01-13   19                  95
2023-01-16   2023-06-16   22                  110
2023-08-14   2024-01-12   22                  110
2024-01-15   2024-06-14   22                  110
2024-08-12   2024-11-22   15                  75

LIA

År 2020-2022
LIA 1: 26/4-18/6 2021, 8 veckor
LIA 2: 22/11, 2021-11/2 2022, 12 veckor
LIA 3: 25/4-18/11, 2022, 18 veckor

År 2021-2023
.           Start                Slut                  Veckor YHP
LIA 1. 2022-04-25     2022-06-17     8          40
LIA 2. 2022-11-28     2023-02-17     12        60
LIA 3. 2023-04-24     2023-11-17     18        90

År 2022-2024
.            Start              Slut                     Veckor YHP
LIA 1.    2023-04-24   2023-06-16          8        40
LIA 2.    2023-11-27   2024-02-16          12      60
LIA 3.    2024-04-22   2024-06-14         –        –
LIA 3.    2024-09-16   2024-11-22          18      90

 

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Ange din e-post så påminner vi dig när ansökan öppnar.
Jag godkänner att mina uppgifter lagras.
Vi samarbetar med bland andra
AFRY / Akademiska Hus / Balder AB / Bygg vesta / Castellum / COOR / Einar Mattsson AB / Fasticon / Fastpartner / Gunnar Karlsén / HSB / Hufvudstaden / Jernhusen / Mi Casa / Newsec / Planima / Primär AB / Riba AB / Sustend AB / Värmex / Vasakronan / Wallenstam / Willhem AB / WSP /